Обява Класик

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Проблемни и необслужвани експозиции на юридически лица“ към Дирекция „Проблемни вземания“.

"Инвестбанк“ АД утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи мотивиран професионалист с опит в организация, реализиране и контрол на счетоводна и данъчна политика за позицията:

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Проблемни и необслужвани експозиции на юридически лица“ към Дирекция „Проблемни вземания“.

Отговорности на длъжността:

 • Извършва правни действия, свързани със събиране на вземания по съдебен и извънсъдебен ред по реда на ГПК, ТЗ и ЗОЗ;
 • Осъществява процесуално представителство по изпълнителни дела, граждански и търговски спорове и производства по несъстоятелност;
 • Подготвя и подава искови молби, жалби, заявления за снабдяване със заповеди за изпълнение и изпълнителни листове и пр.;
 • Изготвя съдебни и извънсъдебни споразумения, договори, нотариални актове и други документи;
 • Изготвя правни становища и предложения за решения по казуси с практическа и правна сложност;
 • Представлява Банката пред съдебни институции, съдебни изпълнители и нотариуси;
 • Извършва оперативни дейности по събиране на проблемни кредити, изготвя предложения до ръководството на Банката във връзка с управлението на съдебни вземания;
 • Следи за изпълнението на решенията и координира действията на звената, отговорни за изпълнението им;

Изисквания към кандидатите:

 • Най-малко 5 години професионален опит; опит на подобна позиция в банкова институция е предимство;
 • Опит в областите на заповедното, исковото и изпълнителното производства, производствата по несъстоятелност, принудителното изпълнение по реда на ЗОЗ, търговското, вещното и облигационното право;
 • Комуникативност и умения за водене на преговори;
 • Аналитичност, прилежност, точност, активност, добра организация на работата, включително спазване на крайни срокове и умение за работа в екип;
 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Шофьорска книжка, категория B /активен шофьор/ и възможност за пътуване в страната
 • Отлични компютърни умения;

Ние Ви предлагаме:

 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите и пазарните нива в сектора;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Медицинска застраховка с възможност за застраховане на член семейство на преференциални условия;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката;
 • Ваучери за храна;
 • Много добра работна среда.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография и снимка. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.