Обява Премиум

Счетоводител

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим Счетоводител.

Отговорности:

• Приема и обработва първични счетоводни документи, спазвайки законовите и фирмените изисквания. • Води възложените сметки, които обработва с цел навременно и точно плащане на доставчици, формиране на себестойност на продукция, коректно и своевременно отразяване на фирмените счетоводни операции. • Активно участва във въвеждането на нова ERP система на компанията, познава системата и нейните функционалности в контекста на текущата си работа, дава препоръки и сигнализира за отклонения. • Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи, за тяхното съответсвие с нормативните изисквания за наличие на раквизити, и основание за признаване на съответните разходи/приходи. • Отговаря за вярността и коректността на информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица. • Подпомага Главен счетоводител при изготвянето на Годишните финансови отчети, както и при изготвянето на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси и годишния баланс на предприятието. • Извършва проверки по извлечения и справки от аналитични и синтетични сметки с цел проверка и потготовка на данни за статистически отчети и формуляри. • Следи разчетите с търговските партньори и извършва необходимите счетоводни операции по прихващане, уточняване и коригиране на същите. • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности. • Оказва съдействие на проверяващите органи при наличието на данъчни и митнически проверки във фирмата. • В зависимост от поставените задачи - обработва вносни митнически декларации, протоколи, фактури и други данъчни документи, води касова книга, създава или участва в одобрение на платежни нареждания, създава или обработва първични и вторични счетоводни документи, участва в периодичното и годишно приключване, участва в изготвянето на данъчни отчети, изготвя справки и отчети. • Информира се за промени в данъчните закони и прилага наученото в работа. • Участва в организираните вътрефирмени обучения.

Изисквания към кандидатите:

• Висше икономическо образование - Счетоводство и контрол, Финанси. • Опит на позиция Счетоводител минимум 3 години. • Опит със счетоводен софтуер. • Отлична компютърна грамотност. • Познаване на действащото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство. • Отговорност, комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания. • Вътрешнофирмени и външни обучения. • Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство. • Атрактивен социален пакет. • Млад и динамичен екип. • Отлична работна среда.