Обява Класик

Главен счетоводител

Главен счетоводител Фирма Аудакс Корп ООД е водеща компания в областта на търговията на метални продукти, с партньори и клиенти в страната и чужбина. Във връзка с разширяване на дейността търсим опитен и отговорен служител за позиция Главен счетоводител .

Изисквания:

 • Висше икономическо образование - СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ, ФИНАНСИ
 • Стаж по специалността минимум 5 години като главен счетоводител
 • Да познава ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и друга счетоводна и данъчна нормативна уредба
 • Работа с всички приложения на МS OFFICE
 • Годишно приключване, ОПР, БАЛАНС
 • Изготвяне на справки и анализи.
 • Добри познания по ТРЗ.
 • Познаване и работа с ERP система е предимство -Внос, износ покупки и продажби в ЕС - документооборот
 • Работа с Интернет банкиране
 • Добри познания по банкови документи и операции
 • Качество на извършената работа и изпълнение на задачите в срок
 • Комуникативни способности, комбинативност, организираност и прецизност
 • Отговорност и лоялност към компанията

Описание на длъжността:

 1. Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 2. Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието и осъществява контрол върху документооборота на фирмата.
 3. Подпомага ръководството на предприятието при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност. 4.Изготвяне на справки, доклади, писма свързани с отчетността на клиентите. 5.Участва в документални проверки ,инвентаризации на стоково материални запаси, ДМА и изготвя сравнителни ведомости и анализи съгласно утвърдени планове.
 4. Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи.
 5. Участва при разработването на счетоводната политика на предприятието.
 6. Изготвяне на документи по данъчни проверки и ревизии.
 7. Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.
 8. Съставя и подписва годишния финансово- счетоводен отчет.
 9. Предоставя информация на главния юрисконсулт, необходима за сключването на сделки и при участието в съдебни производства.
 10. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 11. При изпълнение на своите задължения главният счетоводител е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да опазва в тайна сведенията, съставляващи търговска и фирмена тайна.
 12. Изпълнява други задължения, възложени от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Лични качества: • Самостоятелност при работа • Съвестно извършване на задълженията • Висока ефективност на работа • Умения за работа в екип

Фирмата предлага:

 • Трудов договор и осигуровки
 • Много добри условия за работа
 • Работа в динамична, развиваща се и стабилна фирма
 • Добра стартова заплата
 • Социални придобивки

Ако считате, че отговаряте на изискванията, нашето предложение представлява интерес за Вас и имате необходимите квалификация, опит и умения, моля изпратете подробна автобиография и актуална снимка през формата за кандидатстване.