Технически ръководител

Изисквания за заемане на длъжността: • Осъществява непосредственото оперативно - стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект. • Образование – висше и/или средно техническо образование със специалност ПС, ВиК, ССС • Практическият опит минимум 3 години в ръководенето на обекти от ВиК сферата • Добри умения за разчитането на проектна документация • Добра компютърна грамотност MS Office и AutoCad • Опит в отчитане на строителните дейности • Да познава методите и технологиите за извършване на СМР • Свидетелство за правоуправление • Възможност за командировки в страната Отговорности и задължения: Изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата. • Организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители. • Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство. • Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка. • Изготвя точно в определените срокове отчетните документи. • Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила. • Следи за изпълнението на графика на обекта.