Правила за обработване и защита на личните данни на играта „Талант на фокус“

1. Данни за администратора на лични данни
„Уъркталант” ООД с ЕИК 207559325, с адрес на управление град София, бул "Княз Александър Дондуков - Корсаков" № 19, ет.4– Организатор на играта „Талант на фокус“.

2. Субекти на лични данни
Физически лица, регистрирали се за участие в играта „Талант на фокус“.

3. Категории обработвани данни
·         Три имена на лице, регистрирало се за участие в Играта „Талант на фокус“.

·         E-mail и телефонен номер за връзка.

·         Единен граждански номер и постоянен адрес – в случай че участник спечели Награда.

Регистрирайки се за участие в Играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за провеждане играта „Талант на фокус“ и доброволно предоставя на Организатора личните си данни за обработване, съхраняване и използване по реда и при условията, посочени в тях.

4. Цели и основание на обработването на лични данни
Целите на обработването на личните данни са: а) свързани с поетото от Организатора задължение да проведе Играта и да определи печеливши; б) изпълнението на законови задължения; и в) свързани с легитимните интереси на Организатора, а именно:

·         Провеждане на Играта и определяне чрез томбола на печеливши Участници;

·         Осъществяване на връзка с печелившите Участници с цел предоставяне на Наградите;

·         Изплащане на Наградите и изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира пред данъчните власти трите имена, ЕГН и постоянен адрес на всеки от участниците, на които е била изплатена Награда;

·         Защита на правата и на законните интереси на Организатора и на трети лица срещу претенции.

5. Продължителност на обработването на лични данни
·         Срокът за обработване на личните данни на участниците, регистрирали се за участие в играта, но не спечелили Награда, е до един месец от изтичане на срока за получаване на Награда.

·         Срокът за обработване на личните данни на лицата, определени за печеливш Участници, е 5 години. Ако преди изтичането на този срок възникне спор, за чието разрешаване данните са необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на този срок – до приключването на съответното производство.

6. Получатели/категории получатели на личните данни
Данните могат да бъдат прехвърляни към контрагенти на Организатора, с които са налице договорни отношения за обработка на лични данни, уредени от Общия регламент относно защитата на данните.

7. Права на субектите на данни: 
·         Право на достъп: Всеки участник – субект на данни, има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително копие от личните му данни, които са в процес на обработване. 

·         Право на коригиране: Всеки участник – субект на данни, може да поиска администраторът да коригира негови неточни лични данни без неоснователно забавяне.

·         Право на изтриване: Всеки участник – субект на данни, може да упражни право на изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора съществува законово основание да продължи обработването на данните, независимо от волята на субекта на данни.

·         Право на ограничаване на обработването: Всеки участник – субект на данни, има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните му данни в случаите, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните.

·         Право на пренасяне на данни: Всеки участник – субект на данни, има право да получи данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора. 

·         Право на оттегляне на съгласието: Всеки участник – субект на данни, има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на данните му за целите, описани по-горе, като отправи изрично изявление за това до администратора. В този случай администраторът може да продължи да обработва данните, ако са налице основания за това, които имат приоритет пред волята на субекта на данни.

·         Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

·         Право на подаване на жалба до надзорен орган: Всеки участник – субект на данни, има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава Общия регламент относно защитата на данните. Жалбата може да бъде подадена пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.  

 

8. Друга информация:
·         Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;

·         Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмен вид на посочения по-горе адрес на Администратора на лични данни или на е-мейл contact@worktalent.com

·         С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила, както и че доброволно са предоставили личните си данни за обработване от Организатора на Играта за целите, посочени в настоящите Правила.

·         По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в Правилата за провеждане играта „Талант на фокус“ и в тези Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Настоящите Правила влизат в сила от 15.04.2024 година.