Правила за провеждане на играта „Талант на фокус“

1. Период на участие
Периодът за участие в играта „Талант на фокус“ (наричана по-долу за краткост „Игра“) е от 15.04.2024 година до 15.07.2024 година.

2. Организатор
Организатор на Играта е „Уъркталант” ООД с ЕИК 207559325, с адрес на управление град София, бул "Княз Александър Дондуков - Корсаков" № 19, ет.4. Организаторът е собственик на платформата worktalent.com (наричана по-долу за краткост „Платформа“).

3. Право на участие
Участник в Играта може да бъде всеки, който отговаря на следните условия:

 - Да е регистрирал профил в Платформата като Кандидат.
 - През периода на играта да е кандидатствал по обяви за работа или стаж в Платформата и да е получил назначение в Компания, регистрирана в Платформата.


В Играта нямат право да участват:

 - Служители на Организатора, както и членове на техните семейства;
 - Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила.


4. Награди
Пет парични награди, всяка с брутен размер от 280 лева.

При изплащането на Наградите Организаторът удържа окончателен данък в размер на 10%.

5. Механизъм за участие в играта
 - За да се регистрира и да участва в Играта, през периода на играта Участникът трябва да е кандидатствал по обяви за работа или стаж в Платформата и да е получил назначение в Компания, регистрирана в Платформата.
 - Ако е изпълнено условието по предходната точка, преди изтичането на периода на участие Участникът следва да уведоми Организатора писмено на имейл contact@worktalent.com, като заяви изрично желанието си да се включи за участие в Играта, посочи трите си имена, мобилен номер за обратна връзка и Компанията, в която е назначен.
 - Организаторът има право да поиска потвърждение от посочената от Участника Компания относно назначаването му на работа или стаж.
 - Включвайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за обработване и защита на личните данни на играта „Талант на фокус“, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата.
 - Печелившият участник носи отговорност за всички разходи във връзка с получаването на Наградата.


6. Определяне на печеливши участници. Получаване на наградите.
 - Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 17.07.2024 година на случаен принцип (томбола) измежду всички лица, които са изпълнили условията за участие в Играта.
 - Печелившите участници (с инициали на собственото и бащиното име и пълно фамилно име) ще бъдат съобщени от Организатова с публикация в Платформата на 17.07.2024 година.
 - Организаторът ще се свърже с печелившите участници на имейла и/или телефона, предоставени от тях при регистрацията за участие в Играта, за уточняване на начина на получаване на Наградите. За целите на декларирането на изплащането на Наградите пред данъчната администрация, те следва да предоставят на Организатора своите ЕГН и постоянен адрес. Отказът на Участник да предостави тази информация или непредоставянето й в срок до 24.07.2024г. е основание Организаторът да откаже да изплати наградата му.
 - При проявено изрично желание от страна на печеливш участник, той ще бъде представен с кратко интервю, публикувано в Платформата.
 - Ако в срок до 24.07.2024 година печеливш Участник не се свърже с Организатора и не му предостави необходимите данни за изплащане на Наградата, той губи правото да я получи и Организаторът не е задължен да организира нова томбола.


7. Ограничения на отговорността
 - Организаторът не носи отговорност за грешни, непълни или подвеждащи имена на участници или предоставени от тях данни за контакт.
 - Организаторът не носи отговорност, ако Наградата не може да бъде предоставена или получена поради предоставена от Участника непълна, невярна или       подвеждаща информация.
 - Организаторът имат право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците.


8. Други условия:
 - Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата worktalent.com.
 - Организаторът си запазват правото да удължава, отлага или анулира Играта, както и по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила без уведомление.  -       Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградата или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страницата по предходната точка и влизат в сила от датата на публикуването им;
 - С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от Организатора по начина, посочен в Правилата за обработване и защита на личните данни на играта „Талант на фокус“.
 - Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от Организатора при условията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);


9. Правни спорове:
 - Организаторът на Играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в правни спорове, свързани с получаването на Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
 - Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентния съд в град София.
 - Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.


Настоящите Правила влизат в сила от 15.04.2024 година.