Advertisement Премиум про

Мениджър трансформация на процеси

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме: Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За работа в Отдел Lean Management Department, Централно Управление, Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран колега за ролята на:

Мениджър трансформация на процеси/Process transformation manager

Мисия на отдела:

Отделът е създаден с мисия целенасочено и устремено да усъвършенства бизнес, оперативни и административни процеси посредством методологията и мисленето на лийн мениджмънт (lean management).

Лийн мениджмънт се базира на два важни принципа:

Принцип 1: Непрекъснато подобрение на процеси, като целеустремено и доброволно търсим несъвършенства, идентифицираме причини за тяхното проявление, както и съответните мерки, които могат да ги отстранят и да доведат до подобрения.

Принцип 2: Уважение към всички служители, като всяко мнение и препоръка за подобрение се взима предвид. Окуражаваме прозрачност при посочване на възможности за подобрения и насърчаваме всеки служител да се усъвършенства както в професионален, така и в личен план.

Основни задължения и отговорности:

Организира и провежда различни бизнес проекти, по собствена инициатива или при поискване от различни звена в сектор Банкиране на дребно, имащи нужда от експертна консултация, свързана с оптимизация на бизнес, оперативни или административни процеси. Заедно със собствениците на процесите идентифицира възможности за подобрение в бизнес, оперативните и административните процеси, които да водят до тяхното усъвършенстване, по-висока оперативна ефективност, по-ниски разходи за банката и клиента, по-високо качество на продуктите и услугите предоставени на клиентите. Съдейства на собствениците на процесите да извършват задълбочен анализ на бизнес процесите в звената в Сектор Банкиране на дребно в съответствие с критериите и стандартите на лийн методологията. Съдейства на собствениците на процесите: да дефинират текущия и новия процес, като описват ключовите стъпки; да измерват времето за осъществяване на всяка стъпка, както и други показатели специфични за лийн методологията; да идентифицират възможности за елиминиране на ненужни и редки операции, дефекти, забавяне в сроковете за изпълнение, което води до лошо качество и усложнения; Съдейства на собствениците на процесите да идентифицират и прилагат различни видове мерки за отстраняване на нежеланите отклонения. Подготвя план за действие за изпълнение на лийн бизнес проекти, с прецизно описание на срокове, роли и отговорници и подсигурява негово коректно и навременно изпълнение. Подготвя отчети за статуса на различни проекти свързани с подобрение на процесите. Прилага иновативни решения за оптимизация и автоматизация на процесите с цел намаляване на ръчен труд, лимитиране на човешки грешки и постигане на ефективност - бързина и качество. По време на изпълнението на лийн проектите обучава екипа на проекта за лийн методологията, която ще се използва. Действа във всички ситуации като посланик на лийн мисленето и методология.

Изисквания към кандидатите:

Висше икономическо образование; Много добри познания на процесите свързани с обслужване на клиенти; Притежаване на експертиза относно: Протичане на бизнес процесите в различните сегменти в сектор Банкиране на дребно; Функционалностите на различните системи, платформи, софтуери, обслужващи бизнес дейностите и процесите; Компютърна грамотност (MS Office); Умения за работа в екип.

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български език. Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.