Advertisement Класик

Eксперт в отдел „Нормативен контрол“/Юрисконсулт

„Инвестбанк“ АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи ориентирани към резултатите и мотивирани професионалисти за позицията:

Eксперт в отдел „Нормативен контрол“/Юрисконсулт

От Вас очакваме да:

 • Участвате при организирането, идентифицирането и измерването на риска, свързан с нормативното съответствие, на който банката е изложена или може да бъде изложена;
 • Следите за промени в приложимите за банката в законови и подзаконови нормативни актове в българското законодателство, както и за промени европейското законодателство, вкл. насоките на европейските надзорни органи и указанията на БНБ, КФН, КЗЛД;
 • Следите за адекватността на вътрешната нормативна база от гледна точка на пълнота, съгласуваност и актуалност, дава препоръки за отстраняване на слабостите към звената, имащи отношение към съответните вътрешни актове;
 • Участвате в изготвянето на становища при въвеждането на нови продукти и услуги, от гледна точка на спазване на нормативните изисквания и контрол;
 • Съдействате във връзка със съответствието на банката със специфичното законодателство в областта на: защитата на личните данни, като изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на личните данни; управление на конфликт на интереси; защита на правата на потребителите; съответствието на банката в качеството й на инвестиционен посредник, включително превенцията на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти;
 • Участвате в изготвянето на становища по запитвания и проверки на надзорни и контролни органи.

Ако Вие притежавате:

 • Висше образование, специалност „Право“;
 • Добро познаване на регулациите в банковия сектор и в сектора на капиталовите пазари. Опитът на аналогична длъжност, както и притежаването на професионални сертификати ще се считат за предимство;
 • Владеене на английски език на ниво B2, като втори чужд език ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – работа с приложения на MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
 • Отлични комуникативни умения и работа в екип;
 • Умение за управление на времето, работа с крайни срокове;
 • Добри аналитични умения, управление и структуриране на информация;
 • Стремеж към усъвършенстване на професионалните си познания.

При нас ще получите:

 • Приятелски настроен екип от професионалисти;
 • Динамична и вълнуваща позиция;
 • Непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения;
 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Участие във вътрешни и външни обучения;
 • Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Ваучери за храна на стойност 200лв.
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката.

Ако предлаганата от нас възможност представлява професионален и личен интерес за Вас, моля кандидатствайте като изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо. Кандидатите одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.