Технически сътрудник (офис)

Получаване и систематизиране на постъпващата кореспонденция; Контролиране сроковете на изпълнение на материалите; Осъществяване организацията по подготовка на заседания, съвещания и срещи; Предаване и получаване информация по приемно - предавателните устройства, организиране телефонните разговори, приемане и изпращане на е-мейли, обработване и систематизиране на получената информация; Приемане и предаване документи и лични заявления от работниците и служителите; Осигуряване снабдяването на дружеството с канцеларски и други необходими материали, организиране тяхното подреждане, съхранение и разходване.

Предлагаме работа по срочен трудов договор на пълен работен ден, трудово възнаграждение 933 лева. Изискване към кандидата: образование - средно, без професионален опит.