Ad Premium

Инженер, производство/проекти

Търсим Инженер, производство/проекти.

Задължения:

• Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет; • Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети; • Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт; • Осъществява комуникация с външни фирми и служители с цел спазване на заданията на продуктите; • Открива и проучва контрагенти с нужното know-how и технически възможности за обезпечаване на нуждите по заданията; • Осъществява дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение; • Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект; • Съгласува проектираните инсталации с всички заинтересовани в и извън него; • Осъществява контрол върху изпълнението на поставените бюджети и срокове; • Осъществява коректна разработка на проектния дизайн; • Балансира работния обем между вътрешни и външни ресурси; • Осигурява правилно балансиране между задания на разработка на нов продукт, бюджет, срокове, желание на клиента; • Осигурява баланс между бързина на изпълнение и качество на изготвения проект/извършената работа; • Разрешава конфликти между звената по веригата за доставки на проекта; • Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект; • От страна на отдела действа като лице за контакт с Длъжностното Лице по Защита на Данните във връзка със задачите, проектите и запитванията, свързани с осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на данните; • Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Технически познания, относно изготвяне и оформяне на инвестиционни предложения; • Презентационни умения, бизнес комуникация, умения за убеждаване; • Образование: Висше техническо; • Трудов стаж: 2 години на сходна позиция; • Компютърна грамотност и технически умения: Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Auto CAD; Visio; 3D drawing software; • Владеене на чужди езици: Английски език - ниво C1 по ЕЕР; • Компетенции: комуникация, професионализъм, партньорство;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания; • Мотивиращо възнаграждениe; • Вътрешнофирмено обучение; • Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;