Ad Premium pro

Счетоводна фирма търси оперативен счетоводител

Основни задачи:

 • Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи.
 • Съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Изготвяне на справки и отчети и представянето им в ТД на НАП, НСИ и др. институции, имащи отношение към дейността на фирмата.
 • Изготвяне на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС и представянето им в ТД на НАП.
 • Следене на складови наличности.
 • Следене на вземания/задължения по клиенти и доставчици.
 • Осчетоводяване на извлечения от банкова сметка и в лева и чужда валута.
 • Осчетоводяване на работните заплати и разчетите по осигурителни и данъчни задължения. Изготвяне на ведомости за заплати
 • Осчетоводяване на командировки в страната и в чужбина.
 • Изготвяне на справки и отчети към определен период по искане на клиента
 • Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър
 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Интрастат декларация за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО.
 • Изготвяне и подаване на декларация по Чл.50 от ЗДДФЛ на физическо лице – съдружник в ТД

НЕОБХОДИМИ ОПИТ И УМЕНИЯ ЗА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ

 • ОПИТ-минимум 2 години стаж в счетоводството, данъчното и осигурително облагане
 • Висше икономическо образование специалност „счетоводство и контрол”
 • Отлична Компютърна грамотност - работа със счетоводен софтуер, предимство Бизнес Навигатор