Ad Classic

Отговорник складово планиране

Отговорник материално планиране (производство за електроника)

Задължения:

Получава от склад миналите входящ контрол материали, разопакова ги съгласно инструкции и ги подрежда в съответните локации в производствените помещения; Зарежда производството с необходимите материали, като следи за изпразване на контейнерите с производствени материали и зарежда необходимите количества; Периодично придвижва готовата продукция до локация „Готова продукция“ или склад „Готова продукция“; Опакова готовата продукция, която не подлежи на опаковка на производствените линии; Поддържа в ред площите с материали в производствените помещения съгласно принципите; Поддържа работното си място чисто и в подреден вид.

Изисквания:

Средно образование; От 1 до 3 години опит; Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel; Готовност за работа съгласно разписани правила, норми и стандарти; Отговорно отношение към работния процес; Ние предлагаме: Заплащане: 1800лв. - 2200лв. нето; Сменен режим - 8 часови смени; Реализация в динамична, развиваща се и модерна компания.