Ad Premium

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО /ОТК/ ВХОДЯЩ КОНТРОЛ за металургични, физикомеханични анализи и проби

За наш клиент – утвърдено от 20г. в България модерно предприятие за проектиране, производство на хидравлични детайли и елементи, което извършва износ на хидравлично оборудване в Европа, САЩ, Австралия, Азия търсим: Специалист качество /ОТК/ входящ контрол за металургични, физикомеханични анализи и проби

КЛЮЧОВИ ОТГОВОРНОСТИ Организира и осъществява дейност по входящ контрол /физикомеханични анализи и проби/ на доставяните материали в съответствие със съществуващата във фирмата Система по управление на качеството и околната среда; Работи с измервателни средства; Изготвя доклади и измервателни протоколи от входящ контрол; Извършва анализ на несъответствията на доставените суровини и материали съгласно критериите за качество, заложени при първоначалното им одобряване, предлага мерки за подобрение. Анализира и контролира всички документи и данни, свързани с входящ контрол, извънреден контрол ; Взаимодейства с доставчиците съгласно изискванията на системата по качество и участва в тяхната оценка и класификация; Изисква коригиращи и други действия съгласно изискванията на Системата по качеството и околната среда; Организира квалификационни изпитания във външни лаборатории на входящите суровини и материали, ако е необходимо;

ИЗИСКВАНИЯ

Средно/Висше образование с техническа насоченост в областта на физикомеханични анализи и проби Професионален опит като специалист качество минимум 2-3г. в ISO 2001 2008/2015 в релевантна производствена среда. Умения за работа с измервателна техника, трикоординатни измервателни машини, системи за измерване на кръглост , отклонения от праволинейност , цилиндричност и др. Добър работен английски език Професионален опит с ERP система е предимствоАко проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю. УСЛОВИЯ

Професионална реализация и развитие в утвърдена , водеща в своя бранш компания, работеща изцяло за износ. Възможност за работа с високо технологично оборудване. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Много добро възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва поемане на транспортни и квартирни разходи.

Предложението е валидно за кандидати от цялата страна, като се предлага съдействие и поемане на разходи за преместване, пътни разходи.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е консултантска компания за подбор на персонал - лиценз № 2221 от 16.03.2017г