Ad Premium

Асистент финансовo-счетоводна дейност (Европейски програми и проекти)

Нашият клиент е неправителствена организация, интердисциплинарен институт, насърчаващ процеса на реформи в Европа, чрез въздействие върху политиките и гражданското общество. Със своята тридесетгодишна история, организацията се е утвърдила не само като генератор на идеи, но и като активен участник във формирането и осъществяването на обществените политики. Като Асистент финанси, ще бъдете част от финансовото звено на организацията, което подпомага финансово, счетоводно и административно изследователския екип, който разработва, изпълнява и управлява проекти по европейски и донорски програми за финансиране.

Отговорности: Помощ при подготовката на финансови справки, доклади и бюджети Обработка на финансови транзакции Подпомагане на финансовото отчитане на проектите Поддържане на точни финансови записи и документация, осигурявайки съответствие с изискванията по проектите и политиките на организацията Подпомагане създаването на финансови отчети Наблюдение и анализ на финансови данни Подкрепа на финансовата дейност на организацията, чрез събиране и организиране на съответната финансова информация Помощ при подготовката на финансови доклади за вътрешни и външни заинтересовани страни Сътрудничество с членовете на екипа, за да се гарантира своевременно изпълнение на финансови задачи и проекти Изпълнение на общи административни задачи като подреждане на документи, въвеждане на данни и поддържане на бази данни Изисквания:

Бакалавърска степен в областта на финансите, счетоводството или подобна специалност (или съответен опит). Желание за учене и развитие Добро владеене на Excel; Много добро владеене на английски език: четене, разбиране, участия в обучения на английски език, организирани от ЕК или други партньори и страни по пороектите Предимства:

Познания за администриране на грантове, бюджетиране на проектни предложения и отчитане на разходи по проекти ще бъдат предимство;
Опит в неправителствения сектор ще се счита за предимство. Условия

Обучение, менторство и професионално развитие в утвърдена неправителствена организация; Постоянен трудов договор, много добро възнаграждение, периодична актуализация, годишен бонус Подкрепяща среда; организационна култура на взаимопомощ Сигурност и изключително спокойна и добронамерена работна среда Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г. от МТСП