Ad Premium

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Търсим Специалист ТРЗ и администриране на персонал.

Основна цел на работата: Да подпомага управлението и организацията на ТРЗ процесите, с фокус върху дейности администриране на персонал и участие в обработка на трудовите възнаграждения.

Задължения:

Администриране на персонала – участие в изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори; Актуализиране на необходимата информация в поддържаните регистри и системи за администриране на персонала;

Работа с електронен подпис – обявяване на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратявания на трудови договори в НАП; Обработка на трудови възнаграждения - участва при събиране, обработване и изпращане на данни и документи, свързани с трудови възнаграждения на персонала - проверява коректността на болнични, майчинство, платен/неплатен отпуск и наличието на всички реквизити; Участва при проверка на графици за работа и присъствени форми при сумирано изчисляване на работното време; Изготвя заповеди за време на дежурство и време на разположение и отговаря за спазване на нормативната уредба за времето на дежурства; Граждански договори - обработка на възнагражденията по граждански договори – хонорар сметки, служебни бележки и рекапитулации; Участва в изготвянето на справки, служебни бележки и други документи по заявка на служителите; Изготвя справки за персонала за нуждите на мениджмънта; Участва и подпомага разработването на фирмени заповеди, правилници и други вътрешни документи; При необходимост консултира мениджмънта по трудовоправни и осигурителни въпроси; Оказва практическа помощ на другите структурни звена по уреждане на трудовоправни и осигурителни въпроси и дава необходимите консултации на персонала; Участва в създаването и публикува длъжностни характеристики; Поддържа информацията в пълна конфиденциалност, активно работи за гарантиране и запазване поверителността на данните, свързани със служителите. Спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение.

Изисквания:

Висше икономическо образование; Минимум 3 години опит на подобна позиция; Компютърна грамотност със задълбочени познания за работа с електронни таблици (MS Excel); Опит при сумирано изчисляване на работното време и при работа на дежурство и разположение; Познаване на нормативната уредба, свързана с трудовото и осигурително законодателство; Умения за работа в екип, отговорен, прецизен и дискретен; Способност за работа под напрежение; Много добро владеене на английски език; Опит при работа със специализиран софтуер; Добри презентационни умения.

Предлагаме:

Мотивиращо възнаграждение; Социални придобивки - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване; Фирмено обучение;