Ad Premium

Metrology Operator

Търсим Оператор Метрология.

Основна цел на работата:

Да извършва операции по метрологичното осигуряване на фирмата, както и измервания за осигуряване качеството на продуктите.

Основни задължения:

• Да познава работните инструкции и работи в съответствие с тях; • Да работи с измервателни средства и средства за контрол; • Да извършва калибриране на различни видове ИС и контролни операции; • Да уведомява прекия си ръководител в случай на регистрирано несъответствие; • Да изпълнява служебните си задължения в съответствие с Политиката по качество и околна среда, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата; • Да познава и спазва стриктно Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания:

• Най-малко средно техническо образование; • Добра компютърна грамотност - работа с MS Office – Word и Excel на много добро ниво; • Умения за работа с чертежи; • Умения за работа с различни измервателни средства – мултиметър, манометър, микроскоп, калибър, микрометър, термометър, шумомер, индикаторен часовник,силомер и др. • Познаване на физическите величини - електрически, геометрични, оптични, в областа на акустиката, маса, налягане, температура, 3D измервателна машина и т.н. • Познания в областта на метрологията и калибриране на измервателно оборудване (обхват, точност, разделителна способност и т.н.); • Ползване на английски език на ниво „Beginners” според стандартите на компанията; • Познания на статистически методи за анализ на измервателните средства - MSA, SPC и др. (повторяемост, възпроизводимост, пригодност и др.); • Познания по системи за управление на качеството като ISO TS 16949, ISO 14001 се счита за сериозно предимство; • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

• Мотивиращо възнаграждение; • Социални придобивки - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване; • Фирмено обучение;