Специалист Труд и Работна Заплата

Специалист Труд и Работна Заплата Във връзка с разрастването на компанията търсим нов член на нашия опитен и професионален екип, на позицията „Специалист Труд и Работна Заплата"

Основни задължения:

• Изготвя ведомости за работни заплати, трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори; • Изготвя всички видове документи, свързани с отпуски, болнични и други отсъствия на персонала; • Поддържа трудовите досиета на работещите във фирмата; • Изготвя служебни бележки, удостоверения и др. справки; • Оформя трудови книжки, издава удостоверения за пенсиониране (УП); • Подава декларации образец 1 и 6 и отговаря за съответствието на подадените данни. При разминаване в данните или констатирани грешки в системата на НАП отговаря за отстраняването им; • Подава отчети и справки към НСИ; • Следи промените в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство; • Изготвя отчети и справки за нуждите на ръководството; • При проверки от Инспекцията по труда изготвя изисканите документи;

Изисквания: • Опит като ТРЗ • Отлично познаване на законодателството в областта на ТРЗ – КТ, КСО и всички подзаконови нормативни актове, свързани с тях; • Познания и умения за работа със специализиран софтуер в управлението на човешките ресурси.

Ние предлагаме: • Атрактивно заплащане и актуализация на заплатата и бонуси - според показани резултати. • Индивидуален план за кариерно развитие; • Дългосрочна заетост; • Отлични работни условия и работна среда; • Възможност за работа в екип от професионалисти;