Ad Premium

Специалист Проектиране, Конструкции - гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

Търсим технически подготвен и амбициозен Специалист Конструкции за екипа от проектанти на отдел Инфраструктура - Имоти.

Отговорностите ти ще бъдат да…

Изготвяш технически задания за проектиране на обекти от мрежата на Vivacom по част Конструктивна Извършваш контролна работата по проектите, изготвени от външни фирми – подизпълнители по част Конструктивна Следиш за изпълнението на качествените показатели при монтажни дейности на обектите от мрежата на компанията, съгласно изискванията на производителите и в съответствие с установените вътрешни стандарти Обобщаваш и проверяваш информацията за състоянието на обектите от мрежата и я отразяваш своевременно в документацията на обекта Изготвяш справки, отчети и анализи, отразяващи дейността и резултатите от нея

Очакваме от теб да притежаваш…

Висше техническо образование, специалност Строителство на сгради и съоръжения Професионален опит в областта на Проектиране Метални и стоманобетонни Конструкции Опит в сферата на проектирането на стоманени конструкции, в частност Решетъчни Стоманени Конструкции ще се счита за предимство Познания по Енергийна ефективност, както и Геотехническо проектиране, по-специално фундиране Познания на нормите за проектиране на стоманени конструкции – БДС / Еврокод Отлични компютърни умения – MS Office, AutoCAD Опит с Advance Steel, SAP2000, Robot Structural Analysis ще се счита за предимство Добро владеене на английски език – писмено и говоримо Свидетелство за управление на МПС, кат.В Умения за работа в екип Добри комуникационни и организационни умения

Допълнително предимство ще имат:

Познания по основни нормативни актове:

Закон за устройство на територията (ЗУТ) Закон за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове по прилагането му; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.); Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежил Приета с ПМС № 286 от 18.11.2019 г., обн., ДВ, бр. 92 от 22.11.2019г. Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

Ние ти предлагаме…

Приятелска и екипна атмосфера Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа 23 дни платен годишен отпуск 1 ден допълнителен ден платен отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги иоще много други

Начин на кандидатстване:

Ако припознаваш себе си в нашето предложение и искаш да продължиш своето развитие в успешния екип на Vivacom натиснете бутон „Кандидатствай“, за да прикачиш автобиография за позицията, не по-късно от 25 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.