СЧЕТОВОДИТЕЛ

За наш клиент - компания AboPharma, търсим опитен и мотивиран професионалист за ролята на:

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни отговорности: • Оформя, въвежда и обработва документите, свързани с финансовата дейност на компанията във фирмената ERP система. • Подпомага Главния счетоводител и Финансов директор във връзка с оптимизация на финансово – счетоводния процес. • Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря. • Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджети, за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за фонд „Професионална квалификация и безработица". • Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения - банкиране. Месечни отчети, събиране на вътрешни вземания, изготвяне на първична документация. • Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материално отговорни лица. • Упражнява вътрешнофинансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в предприятието. • Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди. • Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на работниците и служителите или за предоставяне на съответните органи. • Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва и води. Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи.

Основни изисквания: • Минимум 3 години опит в Счетоводство и/ или Финанси за предпочитане в търговска компания • Бакалавърска степен по счетоводство, финанси или свързана област; • Познания по Национални стандарти, данъчни закони и други релевантни нормативни актове • Отлична компютърна грамотност - MS Office и специализиран софтуер за документооборот (ERP с-ма) • Владеене на английски език - предимство; • Разширено разбиране на счетоводни и финансови процеси;

Лични умения: • Отговорност, лоялност, прецизност, умения за работа в екип;

Ако се интересувате от тази възможност, моля, изпратете вашата автобиография. Информацията от нея ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лиценз № 2418 от 18.12.2017г