ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗА КОМПАНИИ

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от “УЪРКТАЛАНТ” ООД- дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 207559325, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4. Използването на изразите „ние“, „нас“, „наши“ също се отнася до “УЪРКТАЛАНТ” ООД.

“УЪРКТАЛАНТ” ООД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни и администрира сайта WorkTalent.com.

 

І. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за основна цел да посочи кои са личните данни, предоставени ни от Компаниите, обработвани в рамките на услугите, предоставяни в интернет портала WorkTalent.com (наричан по-долу Портал или Платформа), за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни, можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че:

• Регистрирайки се в Портала и изпълнявайки определени дейстивя в процеса на регистрация, Вие се съгласявате с  Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ“, с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Компании и с тази Политиката и потвърждавате, че ги приемате. По този начин Вие сключвате договор с нас за предоставяните от нас услуги.

• Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Портала или осъществяване на достъп до тях. Тези задължителни данни са определени от нас като минимално необходими, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, съответно - да можем да предоставим услуги и на Кандидатите, търсещи работа или Стаж чрез обявите, публикувани в Портала.

 

ІІ. Определения

1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

4. Портал - www.WorkTalent.com (включително заглавна страница и подстраници);

5. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

Термините „Потребител“, „Посетител“, „Кандидат“ и „Компания“ в тази Политика имат значение съгласно  Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”.

 

ІІІ. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването и основание, Срок на съхранение

Нашите потребители посещават и ползват Портала и предоставяните от нас услугите по различни начини, поради които сме обособили няколко категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други. Един и същи потребител може да попада в повече от една категория.

Данните, които могат да се събират за посетителите, автоматично за всички потребители (регистрирани и нерегистрирани), както и конкретно за регистрираните Кандидати, са посочени в Политиката за защита на личните данни за физически лица – Кандидати и Посетители.

Настоящата Политика за защита на личните данни има за основна цел да посочи кои са личните данни, предоставени ни от Компаниите, обработвани в рамките на услугите, предоставяни в интернет портала WorkTalent.com (наричан по-долу Портал или Платформа), за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

1. Субекти на данни (физически лица):

1.1. Законни представители на Компании – юридически лица

1.2. Физически лица – работодатели

1.3. Лица за контакт, служители или лица, отговарящи за защитата на личните данни на Кандидатите, посочени от Компаниите;

1.4. Физически лица, данни за които се съдържат в Потребителското съдържание.

2. Задължителни данни:

Във връзка с ползването на УСЛУГИТЕ Компаниите регистрират свой потребителски профил и обяви, в които могат да посочат лични данни на своите законни представители, служители, лица за контакт, лица, отговарящи за защитата на личните данни на Кандидатите, а именно – имена, адреси, телефонни номера, данни относно заемани позиции, имейл адреси, фото/видео изображения.

Компаниите осигуряват и гарантират, че разполагат с годно правно основание да  публикуват/предоставят лични данни на субектите на данни по тази Политика в потребителските профили, в обявите и в други материали в модулите за допълнително представяне на Компанията, както и че тези лица са съответно запознати с настоящата Политика.

Освен посочените данни, УЪРКТАЛАНТ обработва информация за потвърждението за приемане на Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ от Компании” и на тази Политика (дата, час и IP адрес), както и други лични данни по повод взаимодействието със Субекти на данни във връзка с Услугите и Портала.

Незадължителни данни: Всички лични данни относно горепосочените Субекти на данни, които Компанията или самите Субекти на данни може/могат да предостави/ят по свое желание и своя преценка при създаването на профила, публикуването на обявата или размяната на съобщения с УЪРКТАЛАНТ.

Не се разрешава Компаниите да съхраняват в потребителския си профил или да предоставят под каквато и да е форма специални или чувствителни категории лични данни относно горепосочените Субекти на данни или други лица, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Такива данни следва да бъдат премахнати от Платформата, като УЪРКТАЛАНТ си запазва правото (но не и задължение) също да премахва такива данни.

Цели на обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за сключването и изпълнението на договор с Компанията, когато Компанията е физическо лице:

- Регистриране на профил/акаунт, съответно – публикуване на обява, даващи възможност за използване на УСЛУГИТЕ на Портала и за поддържане на потребителски профил,

- Предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез Портала, включително за осигуряване на различни функционалности;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на УСЛУГИТЕ;

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

- Изпълнение на изисквания на данъчното и счетоводното законодателство;

в) Цели на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на Администратора или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от Компанията действия при създаването и управлението на профил, съответно – при публикуването на обява, и ползването на УСЛУГИТЕ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове);

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Защита на правата и на законните интереси на УЪРКТАЛАНТ и на негови партньори/други 3-ти лица срещу претенции.

- Предоставяне на Услугите на Компаниите, което неминуемо изисква взаимодействие със Субекти на данни. 

г) Цели, за които Субект на данни е дал своето изрично съгласие:

Това е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данни, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработване на неговите лични данни за конкретна цел.

Съгласието е правно основание, различно от описаните по-горе. Например, сключването на договор не е равносилно на даване на съгласие.

Ако Субект на данни има притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на данни, той винаги може да се обърне към нас.

Срок за съхранение: За целия период на съществуване на потребителския профил, съответно – на публикуване на всяка обява. Компанията може да изпрати искане за премахване на регистрирания профил на е-mail: contact@worktalent.com.

При премахване на профила, данните, съдържащи се в него се изтриват от Портала и не са достъпни за други потребители. Те се съхраняват от УЪРКТАЛАНТ за период от 1 (една) година след премахването – с цел разрешаване на потенциални спорове и за изпълнение на законовите ни задължения, след което се премахват напълно. Част от данните ще бъдат запазени и за по-дълъг срок, включително до 6 (шест) години, с оглед данъчни задължения, както и с цел защита на УЪРКТАЛАНТ от потенциални спорове, съответно ще се съобразим с относимите давностни срокове съгласно приложимото законодателство.  

IV. Публикуване, промяна и изтриване на Потребителско съдържание в Портала.

В Портала се публикува потребителско съдържание от страна на Компании. В потребителското съдържание е възможно да има лични данни (включително и такова на трети лица) и съответната Компания е изцяло отговорна за законосъобразното обработване на данните, съдържащи се в нейното потребителско съдържание. УЪРКТАЛАНТ няма задължение да упражнява контрол върху верността на потребителското съдържание и не носи отговорност, ако с такова съдържание се извършва нарушение на закона или се накърняват чужди права.

Разпоредбите на този раздел ще се прилагат и по отношение на статиите, публикувани в Платените модули на Портала – когато те съдържат лични данни, предоставени от Компаниите.

Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Предприемане на мерки за недопускане/ премахване на незаконосъобразно съдържание;

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на други законови задължения.

Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на информационните услуги, достъпни чрез Портала.

Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на потребителски профил и ползването на УСЛУГИТЕ;

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора и на негови партньори/други 3-ти лица срещу претенции;

- Предоставяне на Услугите черз Портала;

- Легитимни интереси на Компаниите да публикуват определено Потребителско съдържание чрез Портала.

Срок за съхранение: За целия период на достъпност на потребителското съдържание в Портала, както и за по-дълъг срок – за данъчни, счетоводни цели и цели за правна защита в случай на спорове и претенции срещу УЪРКТАЛАНТ или Компаниите.

V. Допълнителна информация

Лични данни могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на наши услуги и на услуги на наши партньори, както и за предоставянето на други допълнителни услуги, само при съгласие от Ваша страна.

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме за следните цели: за да Ви предоставим достъп до Портала; за персонализиране на реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на УСЛУГИТЕ, а оттам и на интереса към тях.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Портала, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Портала и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, когато това е допустимо, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.

VI. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе цели, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

- Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор, за извършването на определена работа, свързана с УСЛУГИТЕ.

- Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;

- Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

- Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на Портала, личните данните, които ни предоставяте при регистрацията на профила си, са защитени чрез технологията SSL (Secure Socket Layer) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Портала, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашия профил.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

 

VІI. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на Портала, изпълнението на сключените от нас договори (включително тези, произтичащи от приемането на Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от страна на потребителите) и реализирането на законните ни интереси. Конкретни срокове за съхранение на определени категории данни са посочени на съответинте места в тази Политика. Моля обърнете се към нас за допълнителна информация, ако имате въпрос за конкретен срок за съхранение.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на УСЛУГИТЕ, както и да оттеглите предоставените съгласия за използване на Вашите лични данни - когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на УСЛУГИТЕ си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профил или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на Портала, независимо дали сте се отказали от нашите УСЛУГИ. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Портала.

 

VІІІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.

Накратко вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация.

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства - като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Оттегляне на съгласие: в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

За връзка с нас, използвайте електронна поща: contact@worktalent.com и формата за контакт в Портала worktalent.com.

Длъжностно лице по защита на данните: Даниела Василева Григорова-Манчева, тел.: +359878527750, електронна поща: contact@worktalent.com, гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков - Корсаков" № 19, етаж 4

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни, или до съда.

Настоящата Политика е в сила, считано от 23 Октомври 2023г.

Последна актуализация - 22 Януари 2024г.