Общи правила

ОБЩИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА „УЪРКТАЛАНТ”

 

"УЪРКТАЛАНТ" АД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 207852755, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4.

Настоящите ПРАВИЛА се прилагат по отношение на всички потребители на администрирания от дружеството интернет портал WorkTalent.com (наричан по-долу УЪРКТАЛАНТ, Портал или Платформа). В допълнение към тези ПРАВИЛА по отношение на регистрираните потребители на Портала се прилагат и съответните Общи условия за ползване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” и съответната Политика за защита на личните данни.

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите ПРАВИЛА и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като Порталът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите ПРАВИЛА.

Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или банер, отвеждащ Потребителя към други страници от Портала. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на Портала, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „УЪРКТАЛАНТ” е платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Предлагащи работа лица и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица.

2.  Тези ПРАВИЛА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите ПРАВИЛА. Последен вариант на ПРАВИЛАТА може да се види по всяко време на адрес: Общи правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”.

3. При използване на Портала Потребителят се задължава да спазва настоящите ПРАВИЛА, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ПРАВИЛА.

4. За да използва Портала, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. УЪРКТАЛАНТ не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Портала, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

ІІ. КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребителите на услугите са Посетители, Посетители-кандидати, Кандидати и Компании.

1. ПОСЕТИТЕЛ е всяко лице, което зареди Портала в уеб браузъра си. Без регистрация на профил, посетителите могат да разглеждат актуалните обяви за стаж/работа, използвайки предоставената търсачка с филтри.

2. ПОСЕТИТЕЛ – КАНДИДАТ е посетител, който няма регистриран профил в Портала, но кандидатства по обява с Бързо кандидатстване и/или с Кандидатстване с LinkedIn профил и/или по обява, даваща възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк).

3. КАНДИДАТ е дееспособно физическо лице, регистрирало профил в Портала. В случай че Кандидат е лице, ненавършило 18-годишна възраст, то може да ползва УСЛУГИТЕ само със съгласието на свой законен представител.

4. КОМПАНИЯ е предлагащо Работа и/или Стаж лице - физическо или юридическо лице - или Посредник по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, регистрирало профил в Портала. Тя има възможност да публикува неограничен брой обяви за стаж и/или работа. Обяви могат да публикуват само Компании, регистрирали профил в платформата.

5. УСЛУГИТЕ са тези функционалности на Портала, които съответният Потребител може да използва - за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Предлагащи работа лица или за кандидатстване по обяви - в зависимост от неговото качество, както е описано по-горе.

 

ІIІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. Всеки Потребител се съгласява да НЕ използва Портала и/или предлаганите чрез него услуги, за да:

а) формулира, съхранява, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискриминативно, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, нецензурно, неприлично, клеветящо, накърняващо доброто име, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на УЪРКТАЛАНТ, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

е) формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско, право на собственост или каквото и да е друго право ("ПРАВА") на която и да е страна или трето лице;

ж) формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали или рекламни материали, които не са свързани с УСЛУГИТЕ, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) формулира, съхранява, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГИТЕ, включително и ако не ги ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

к) пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГИТЕ;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно информация за други Потребители;

о) да събира или използва съдържание, публикувано от Кандидат или Компания, за цели, несъвместими с УСЛУГИТЕ, предоставяни в Портала.

2. Потребителите се съгласяват да не нарушават права и интереси на УЪРКТАЛАНТ и на трети лица и да не извършват злонамерени действия. "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите ПРАВИЛА са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на Портала и/или на съдържанието на Портала. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на портала (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на Портала и възможността на останалите потребители да ползват Портала, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

3. В случай, че Потребителят не изпълни някое от задълженията си по този раздел поради причина, за която отговаря, или изпрати, публикува или предостави за публикуване материал, нарушаващ горните изисквания, законови разпоредби или права на трети лица, и спрямо УЪРКТАЛАНТ бъдат предявени претенции от трети лица или бъдат наложени имуществени санкции от държавни органи или УЪРКТАЛАНТ претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди, Потребителят се задължава незабавно след покана да обезщети УЪРКТАЛАНТ за наложените имуществени санкции, предявени претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, адвокатски/юрисконсултски възнаграждения и други. УЪРКТАЛАНТ ще предприеме разумните действия Потребителят да бъде уведомен навременно за тези претенции или производства по налагане на имуществени санкции и да му бъде предоставена възможност за предприемане на действия по осъществяване на защита.

4. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, УЪРКТАЛАНТ уведомява родителите, настойниците и попечителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 5. Използвайки Услугите, Потребителите може да срещнат Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства УЪРКТАЛАНТ няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Кандидатите и Компаниите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

6. Личните данни на Кандидатите, както и на посочените от Компаниите представители или лица за контакт могат да бъдат използвани единствено във връзка с УСЛУГИТЕ. Потребителите нямат право да използват тези данни за други цели.

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. УЪРКТАЛАНТ не е агенция за подбор на персонал, не предлага посреднически услуги по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, не участва в избора на Кандидат, при осъществяването на последваща комуникация между Кандидатите и Компаниите, при провеждането на интервюта, при преговорите и сключването на договори между тях.

2. УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от сключени между Кандидатите и Компаниите договори, за заплащането на възнагражденията, дължимите данъци и осигурителни вноски по тях.

3. УЪРКТАЛАНТ няма да участва при разрешаването на евентуални спорове между Кандидатите и Компаниите, произтичащи от сключването, действието или прекратяването на договорите помежду им.

4. УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност:

4.1. за невъзможност за достъп до Портала или нарушено функциониране на Портала, включително и по технически причини, в резултат на тестове на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по Портала, насочена към подобряване или преработка на Портала и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните УСЛУГИ;

4.2. за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на Потребителите;

4.3. за евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на Портала;

4.4. за злонамерени действия на Потребител или трето лице;

4.5. за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на УЪРКТАЛАНТ - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на УЪРКТАЛАНТ е и всяко действие или бездействие на Потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност Порталът да се ползва необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на Потребител във връзка с ползването на Портала, форсмажорно обстоятелство и др.п.

4.6. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните УСЛУГИ.

4.7. УЪРКТАЛАНТ не поема отговорности и гаранции относно самоличността, репутацията и истинността и пълнотата на каквато и да е друга информация, представена от КАНДИДАТИТЕ и РАБОТОДАТЕЛИТЕ чрез Платформата.

5. УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на портала за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

5.1. прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на Портала или ресурсите или УСЛУГИТЕ, или вследствие изтриване, изменение, ограничаване или невъзможност за ползване на УСЛУГИТЕ или изтриване, или ограничаване на профил на Потребител.

5.2. изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Портала.

6. Изключването и/или ограничаването на отговорността на УЪРКТАЛАНТ се прилага до степента, възможна съгласно приложимото законодателство. В случите, в които съгласно действащото законодателство отговорността може единствено да бъде ограничена, то тя се счита ограничена до възможната степен (например - до умишлени действия/бездействия или такива, извършени при груба небрежност, когато УЪРКТАЛАНТ носи отговорност за небрежни действия/бездействия).  

 

V. ДРУГИ

1. Потребителите приемат и се съгласяват, че техните електронни изявления към УЪРКТАЛАНТ и електронните изявления от УЪРКТАЛАНТ към тях ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

2. Потребителите разбират, че ще бъдат адресати на електронни изявления от страна на УЪРКТАЛАНТ, когато във връзка с УСЛУГИТЕ е необходима комуникация между тях и УЪРКТАЛАНТ чрез електронна поща.

3. УЪРКТАЛАНТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4. УЪРКТАЛАНТ си запазва правото да изпраща на Потребителите системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. УЪРКТАЛАНТ има право да изпраща на Потребителите непоискани търговски съобщения, представящи услуги или дейности на УЪРКТАЛАНТ или трети лица. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.

5. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в Портала, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

6. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Порталът е свързан с тази мрежа, УЪРКТАЛАНТ не гарантира, че потокът информация към и от Портала няма да бъде следен и записван от трети страни, въпреки предприетите от УЪРКТАЛАНТ мерки за защита.

7. Потребителят носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите ПРАВИЛА и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на Портала и неговото съдържание и е длъжен да обезщети УЪРКТАЛАНТ за всички вреди- претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

8. В случай, че някоя от клаузите по настоящите ПРАВИЛА се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на ПРАВИЛАТА. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9. За всички въпроси, неуредени от настоящите ПРАВИЛА, от съответните Общи условия за използване на услугите на Портала „УЪРКТАЛАНТ“ или от съответната Политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите ПРАВИЛА, от съответните Общи условия за използване на услугите на Портала „УЪРКТАЛАНТ“ или от съответната Политика за защита на личните данни, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Адрес на Администратора и поддържащия екип: „УЪРКТАЛАНТ” АД, град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4.

 

Последна актуализация - 03 Юли 2024г.