ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПОРТАЛА „УЪРКТАЛАНТ” ОТ КОМПАНИИ

"УЪРКТАЛАНТ" ООД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 207559325, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "УЪРКТАЛАНТ" ООД (наричано по-долу УЪРКТАЛАНТ), от една страна, и Компаниите - потребители на администрирания от дружеството интернет портал WorkTalent.com (наричан по-долу Портал или Платформа).

Настоящите УСЛОВИЯ представляват договор за предоставяне от УЪРКТАЛАНТ на поддържания от дружеството Портал на описаните по-долу УСЛУГИ. Страни по Договора са УЪРКТАЛАНТ - от една страна, и Компанията, регистрирал профил по реда, посочен по-долу.

По смисъла на тези УСЛОВИЯ Компания е предлагащо Работа/Стаж лице - физическо или юридическо лице или Посредник по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. УЪРКТАЛАНТ е платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица.

2. УЪРКТАЛАНТ предоставя УСЛУГИТЕ при прилагане на настоящите УСЛОВИЯ.

3. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Компаниите. УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност, ако Компанията не е прочела последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: Общи условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” за Компании.

4. При използване УСЛУГИТЕ Компанията се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

5. УЪРКТАЛАНТ има право да откаже да публикува или да поиска да бъдат редактирани обяви или елементи на потребителски профили, които по негова преценка не съответстват на изискванията на настоящите УСЛОВИЯ или на Политиките за защита на личните данни.

6. Компанията разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че УЪРКТАЛАНТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на Компанията, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ. Изключването и/или ограничаването на отговорността на УЪРКТАЛАНТ се прилага до степента, възможна съгласно приложимото законодателство. Във случите, в които съгласно действащото законодателство отговорността може единствено да бъде ограничена, то тя се счита ограничена до възможната степен (например - до умишлени действия/бездействия или такива, извършени при груба небрежност, когато УЪРКТАЛАНТ носи отговорност за небрежни действия/бездействия). 

7. За да използва УСЛУГИТЕ, Компанията трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Компанията трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. УЪРКТАЛАНТ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Компанията.

 

ІІ. РЕГИСТРАНЕ НА КОМПАНИИ

1. Създаването на профил на Компания се извършва от законния й представител или от овластено от него лице.

2. Профил на Компания може да бъде закрит: а) по искане на лицето, регистрирало профила или негов овластен представител, отправено до Администратора на Портала; б) по инициатива на УЪРКТАЛАНТ – когато по негова преценка Компанията е нарушила настоящите УСЛОВИЯ или закона при ползването на УСЛУГИТЕ.

3. С факта на регистрирането на профили в Портала, Компанията извършва електронно заявление, с което сключва договор с УЪРКТАЛАНТ при настоящите УСЛОВИЯ. При регистрирането на профила си Компанията заявява, че се съгласява с настоящите Общи условия, че е запозната с Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, с Политиката за защита на личните данни (за Компании) и Политиката за бисквитките и потвърждава, че ги приема.

Със закриването на профила на Компанията договорът между нея и УЪРКТАЛАНТ за ползване на УСЛУГИТЕ се счита за прекратен.

4. Регистрирането на профил на Компания се извършва в няколко стъпки.

Стъпка 1: Компанията въвежда e-mail, който ще се ползва за вход в платформата, и парола. Компанията заявява, че се съгласява с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Компании, че е запознат с Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, с Политиката за защита на личните данни (за Компании) и Политиката за бисквитките и потвърждава, че ги приема, след което се появява съобщение, че на посочения email ще получи линк за потвърждение на регистрацията.

Стъпка 2: След като верифицира e-mail-a си, профилът на Компанията е създаден и се продължава към формата за регистрация.

Стъпка 3: Компанията въвежда следните задължителни данни:

Данни за идентификация:

·         Име на Компанията и вид на Компанията (на български език) - съгласно регистрацията в търговски или в друг регистър

·         Име на Компанията (на чужд език)

·         ЕИК/Булстат

·         Регистрация по ЗДДС (Да/Не)

·         Номер по ЗДДС (ако е регистрирана)

·         Седалище и адрес на управление по регистрация

·         Законен представител, вписан в съответния регистър (не е задължително поле)

·         Други – съобразно вида Компания.

Лице за контакт:

·         Име и Фамилия

·         Служебен имейл

·         Телефонен номер

Попълнената информация за лицето за контакт не се публикува в публичния профил. Служител на УЪРКТАЛАНТ ще се свързва с посоченото лице при възникнали въпроси.

Стъпка 4:

Въвеждане на допълнителни данни за Компанията:

·         Сфера на дейност (задължително поле – избира от 1 до 3 сфери от предоставен от платформата списък)

·         Описание на дейността на Компанията (задължително поле – свободен текст до 1000 символа)

·         Адрес на Компанията, ако е различен от този по регистрация (задължително поле)

·         Телефонен номер (задължително поле)

·         Лого (възможност за прикачване на файл с логото на компанията - не е задължително поле)

·         Официален уебсайт на Компанията (не е задължително поле)

След натискане на бутона „Изпрати“, Компанията може да използва всички функционалности на платформата и да публикува обяви.

2. Компанията носи отговорност за достоверността на цялата информация, попълнена при създаването на профила. УЪРКТАЛАНТ  не проверява дали зад регистрираната Компания стои действителното юридическо лице. Администратор ще проверява дали посочените при създаването на профила данни съответстват на вписаните в търговския регистър и дали описанието на дейността (в свободен текст) е в коректен тон и т.н. В случай на установени несъответствия, УЪРКТАЛАНТ ще известява Компанията на посочените от нея имейл и телефон и до отстраняването им обявите на Компанията няма да бъдат одобрявани.

В случай че профилът е създаден от лице без представителна власт, то носи отговорност за достоверността на цялата информация, попълнена при създаването на профила. Приложение намират съответните разпоредби на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон на Република България, включително относно потвърждаването на действия без представителна власт.

3. Компаниите носят отговорност за съдържанието на обявите и на цялата информация, въведена в потребителския им профил, както и в тази, съдържаща се в линкове към други сайтове. 

4. След регистрацията на профил, Компанията може да публикува 4 типа обяви: Безплатна, Класик (платена), Премиум (платена) и Премиум Про (платена).

5. След регистрацията на профил, всяка Компания получава правото да публикува 10 безплатни обяви в рамките на период от 1 година, считано от датата на регистрацията, както и еднократен бонус от 20 кредита (равностойността на една обява „Класик“).

6.  Страници в профила на Компания

6.1. Страница „Условия за публикуване на обяви“ –съдържа подробна информация за видовете обяви и начина на публикуване.

6.2. Страница „Купи/Добави кредити“ – съдържа подробна информация за цени, предплатени пакети, начини на плащане, както и опция за поръчване.

6.3. Страница „Моите обяви“ с няколко подсекции:

Подстраница „Активни обяви“ –Всеки запис ще съдържа информация за Заглавие на обявата, Референтен номер (ако е въведен от Компанията), Дата на публикуване, Дата на изтичане, За Работа или За Стаж, Локация, Категория, Вид заетост, Брой постъпили кандидатури, Нови кандидатури, както и други допълнителни данни.

При клик върху обявата ще се зареждат всички кандидатури по нея, като се подреждат по дата и час на получаване от най-нови към най-стари. Новите(неотваряни) кандидатури се отличават визуално. Компанията може да разглежда кандидатурата в платформата, както и да свали CV и Предварително интервю (ако такова е приложено).

Задени са опции за Редактиране, Архивиране, Подновяване, Дублиране на обявата:

●        За Редактиране, Компанията натиска бутона „Редактирай“, извършва исканите промени, след което и натиска бутона „Изпрати за одобрение“. След редакция обявата трябва да бъде одобрена от Администратор отново.

●        При опит за Архивиране се появява предупреждение с искане за даване на съгласие, че веднъж Архивирана обявата се счита за изтекла и действието е необратимо.

●        Подновяването е възможно само в последния ден на активност на обявата. Подновяването се счита за публикуване на нова обява.

●        Дублиране – зарежда данните от обявата в нова форма за обява.

 

Подстраница „Архивирани обяви“ – тук се съхраняват всички Архивирани/Изтекли обяви. Тя съдържа информация за Заглавие на обявата, Дата на публикуване, Дата на Архивиране/Изтичане, За Работа или За Стаж, Кандидатури и др. Обявите са подредени по дата на изтичане (най-нови към най-стари). При клик върху обява се зареждат всички кандидатури по нея, като се подреждат по дата и час на получаване от най-нови към най-стари. Новите (неотваряни) кандидатури се отличават визуално. Компанията може да се разглежда кандидатурата в платформата, както и да свали CV и Предварително интервю  (ако такова е приложено).

Задени са опции за Редактиране, Дублиране, Изтриване на обявата. При опит за изтриване се появява предупреждение с искане за даване на съгласие, че след изтриване Компанията няма да има достъп до обявата и кандидатурите в нея.

 

Подстраница „Очакващи одобрение“ – тук се съхраняват обявите, предадени за публикуване, но очакващи потвърждение от Администратор.

Обявата е със статус „Очаква одобрение“. При одобрение, автоматично се премества в подстраница „Активни обяви” и придобива всички характеристики на активна обява.

При неодобрение, Администратор уведомява Компанията за причината. Компанията редактира необходимото и отново предава обявата за одобрение. Администраторът ще може да следи историята на обявата, за да провери какво е трябвало да се промени.

 

Подстраница „Чернови“ – тук се съхраняват обяви, запазени като Чернова, които Компанията по-всяко време да може да финализира и публикува.

 

6.4. Страница „История на поръчки“ – съдържа информация, свързана с всички направени до момента поръчки:

●        Какво е поръчано и на коя дата.

●        Статус на поръчката – Платена / Неплатена.

●        Свързани документи с поръчката – проформа, фактура.

 

6.5. Страница „Движение по баланс“ – съдържа  информация за дебит/кредит по баланса с кредити на Компанията.

6.6. Настройки на профил – дава възможност за смяна на парола, редакция на входни данни и др.

6.7. Бърза връзка с Администратор - След кликване върху бутона „Бърза връзка с администратор“, излиза форма със задължителни полета за телефон, кратко описание и незадължителна възможност за прикачване на снимка. След изпращане на съобщението, Администратор се свързва с Компанията на посочения телефон.

 

III. ПЛАТЕНИ МОДУЛИ

1. В профила на Компанията може да бъдат поддържани допълнителни модули, чието съдържание се качва и управлява от УЪРКТАЛАНТ.

2. Създаването на допълнителни модули се поръчва през Платформата чрез бутон „Отключи модул“ и заплащане на избрания модул с кредити от баланса на Компанията. След отключване на даден модул, Администратор се свързва с Компанията и за уточняване на подробностите относно съдържанието. Компанията изпраща нужната информация и Администратор създава и публикува съдържанието на съответния модул.

3. Модулите се плащат с кредити от баланса на Компанията.

4. Категории модули:

4.1. Модул „За компанията“:

·         може да бъде поръчван за период от 1, 3, 6 или 12 месеца. Периодът започва да тече след публикуването на модула.

·         позиционира Компанията в Генерални партньори на заглавната страница на платформата докато е активен периодът.

Периодът започва да тече след публикуването на модула. Ако не бъде подновен, модулът се скрива от видимия от потребители профил на Компанията и Компанията престава да се позиционира в Генерални партньори. Скриването става автоматично с изтичане на периода. Съдържанието не се изтрива, а остава в профила на Компанията като архивиран/изтекъл модул. Компанията може да го поднови чрез бутона „Отключи модул“ по гореописания ред.

 

4.2. Модул „Актуално“:

-          поръчва се качването на брой статии (1-5), без обвързване с период.

-          не позиционира Компанията в Генерални партньори на заглавната страница на Платформата.

-          поръчаните статии могат да се промотират допълнително в Секция „На Фокус“ на заглавната страница на платформата в първите 7 дни от публикацията им.

-          статиите остават налични във видимия за потребителите профил на Компанията докато тя не заяви премахване на посочена от нея статия.

 

4.3. Модул „Нашият екип“:

·         може да бъде поръчван за период от 1, 3, 6 или 12 месеца. Периодът започва да тече след публикуването на модула.

·         позиционира Компанията в Генерални партньори на заглавната страница на платформата докато е активен периодът.

Периодът започва да тече след публикуването на модула. Ако не бъде подновен, модулът се скрива от видимия от потребители профил на Компанията и Компанията престава да се позиционира в Генерални партньори. Скриването става автоматично с изтичане на периода. Съдържанието не се изтрива, а остава в профила на Компанията като архивиран/изтекъл модул. Компанията може да го поднови чрез бутона „Отключи модул“ по гореописания ред.

 

4.4. Модул „Дейности на компанията“:

·         може да бъде поръчван за период от 1, 3, 6 или 12 месеца. Периодът започва да тече след публикуването на модула.

·         позиционира Компанията в Генерални партньори на заглавната страница на платформата докато е активен периодът.

Периодът започва да тече след публикуването на модула. Ако не бъде подновен, модулът се скрива от видимия от потребители профил на Компанията и Компанията престава да се позиционира в Генерални партньори. Скриването става автоматично с изтичане на периода. Съдържанието не се изтрива, а остава в профила на Компанията като архивиран/изтекъл модул. Компанията може да го поднови чрез бутона „Отключи модул“ по гореописания ред.

 

4.5. Модул „Пълен профил на Компанията”:

·         може да бъде поръчван за периоди от 1, 3, 6 или 12 месеца. Периодът започва да тече след публикуването на модула.

·         позиционира компанията в Генерални партньори на заглавната страница на Платформата докато е активен периодът;

·         получава всички модули, описани по-горе в точки 4.1.-4.4, като за модул „Актуално“ получава право на 1, 2, 3 или 5 статии статии в зависимост от избрания период;

·         ако модулът не бъде подновен, се скрива всичко с изключение на статиите в модул „Актуално“;

Ако не бъде подновен, модулите, описани по-горе в точки 4.1.-4.4, се скриват от видимия от потребители профил на Компанията - с изключение на статиите в модул „Актуално“, и Компанията престава да се позиционира в Генерални партньори.

 

5. Всеки платен модул се качва в профила на Компанията от Администратор. Компанията получава инструкции за формати / размери, които трябва да предостави на УЪРКТАЛАНТ, за да бъдат оформени модулите в профила й. Видео може да се качва и като видео файл, и като линк към YouTube.

6. В Генерални Партньори (секция с топ работодатели на заглавната страница), Компаниите се подреждат по вложен бюджет в Модули „За Компанията“, „Нашият екип“, „Дейности на компанията“ и „Пълен профил на Компанията“.

7. В профила си Компанията разполага с информация относно платените си модул и срока им на активност.

 

IV. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

А. Видове обяви. Период на активност.

1. Обява за работа – активна 30 дни от момента на одобрението й от Администратор. С изтичане на периода и липса на действия от страна на Компанията (архивиране, подновяване), обявата се архивира автоматично и се премества в Подстраница „Архивирани обяви“.

2. Обява за стаж - активна 90 дни от момента на одобрението й от Администратор. С изтичане на периода на активност и липса на действия от страна на Компанията (архивиране, подновяване), обявата се архивира автоматично и се премества в Подстраница „Архивирани обяви.

3. И при двата вида обяви при оставане на един ден до изтичането на периода на активност Компанията получава системен email, че конкретната обява изтича скоро.  

4. При автоматично архивиране на изтекла обява Компанията получава системен email, че конкретната обява е изтекла и архивирана.

 

Б. Типове обяви

Обявите се позиционират според типа им и датата на публикуване (от най-нови към най-стари).

"Бързо кандидатстване": Бързото кандидатстване дава възможност по всяка обява да кандидатстват и  нерегистрирани потребители (Кандидати-посетители), след натискането на бутона се отваря форма, в която той попълва: две имена (задължително), телефонен номер (задължително), email (задължително), кратко представяне - свободен текст до 1000 символа (незадължително) Данните се получават от Компанията и са видими при кандидатурите по обявата в секция "Бързи кандидатури".

"Кандидатстване с LinkedIn профил": Кандидатстването с LinkedIn профил дава възможност по всяка обява да кандидатстват и  нерегистрирани потребители (Кандидати-посетители), след натискането на бутона се отваря форма, в която той попълва: линк към своя профил в LinkedIn (задължително), две имена (задължително), , email (задължително), телефонен номер (незадължително). Данните се получават от Компанията и са видими при кандидатурите по обявата в секция "LinkedIn".

 

1. Безплатна обява

1.1. Всяка Компания има право на 10 безплатни обяви в рамките на едногодишен период, считано от датата на регистрация в Платформата. В профила на Компанията има информация за броя на наличните за използване безплатни обяви и за датата, до която могат да бъдат използвани. След изтичане на периода, броячът на безплатните обяви отново става 10 за следващия годишен период, без значение дали и колко безплатни обяви са останали от миналия едногодишен период.

1.2. Характеристики на безплатна обява:

·         Не може да бъде избирано кандидатстване чрез външен линк;

·         Не може да препоръча прилагане на Предварително интервю и/или видео визитка от Кандидатите;

·         Не може да бъдат включвани допълнителни въпроси към Кандидатите.

 

2. Платени обяви

2.1. Вариантите на платените обяви са три: Класик, Премиум  и Премиум Про. Цените на платените обяви са посочени в „Ценова листа“, която УЪРКТАЛАНТ има право да променя едностранно съобразно търговската си политика.

 

Характеристики на Класик обява:

·         Позиционира се над безплатните и под Премиум обявите;

·         Не може да се избира кандидатстване на външен линк;

·         Не може да препоръча прилагане на Предварително интервю от Кандидатите;

·         Не може да препоръча прилагане на Видео визитка от Кандидатите;

·         Не може да се задават допълнителни въпроси към Кандидатите.

 

Характеристики на Премиум обява:

·         Позиционира се над Класик и под Премиум Про обявите;

·         Може да се избира кандидатстване в платформа на Компанията (през външен линк) или в Платформата;

·         При кандидатстване в Платформата:

-                                  Може да препоръча прилагане на Предварително интервю от Кандидатите;

-                                  Може да препоръча прилагане на Видео визитка от Кандидатите;

-                                  Може да се задават до 5 допълнителни въпроса към Кандидатите;

 

Характеристики на Премиум Про обява:

·         Позиционира се най-отгоре;

·         Може да се избира кандидатстване в платформа на Компанията (през външен линк) или в Платформата;

·         При кандидатстване в Платформата:

-                                  Може да препоръча прилагане на Предварително интервю от Кандидатите;

-                                  Може да препоръча прилагане на Видео визитка от Кандидатите;

-                                  Може да се задават до 15 допълнителни въпроса към Кандидатите;

 

2.2. Начин на плащане: Компанията може да закупува предварително кредити, които се зареждат в профила й и ще са видими там. Цените на кредитите са посочени в „Ценова листа“, която УЪРКТАЛАНТ има право да променя едностранно съобразно търговската си политика.

 

2.3. Кредитите могат да се ползват за заплащане на обяви и платени модули.

2.4. Кредитите не са обвързани с период, в който трябва да бъдат използвани. Веднъж закупени и заредени в баланса на Компанията, кредитите не могат да бъдат прехвърляни от една Компания в друга. Неизползвани кредити не могат да бъдат възстановявани или изтегляни под формата на паричен еквивалент.

2.5. Компанията избира и поръчва предплатен пакет/брой кредити от менюто, получава проформа фактура в профила си и я заплаща по банков път. Кредитите се зареждат в профила й след валидиране на плащането от Администратор.

2.6. Компанията може да заплаща своята обява с предварително закупените кредити (ако има) или по единични цени, посочени в „Ценова листа“.

2.7. При публикуване на Премиум или Премиум Про обява, Компанията може да избира между два начина на кандидатстване:

-          През Външен линк – бутонът „Кандидатствай“ препраща към външен линк, посочен от Компанията, където тя събира нужната ѝ информация от Кандидата по собствен начин. Линкът може да се отваря при клик на „Кандидатствай“ и от нерегистрирани потребители(Кандидати-посетители).При избор на Външен линк, Компанията не получава данни за потребители, няма опция да препоръча прилагане на Предварително интервю и /или Видео визитка от кандидатите, няма опция за задаване на допълнителни въпроси към кандидатите.

-           В Платформата – Компанията получава кандидатурите в Платформата и има възможност да ползва всички функционалности (Предварително интервю , Видео визитка, Допълнителни въпроси), предлагани от типа обява.

2.8. При получаване на всяка нова кандидатура по обява, Компанията получава известие по email, че по съответната обява е постъпила нова кандидатура.

2.9. Кандидатурите на Кандидатите/Посетителите.кандидати, постъпили в профилите на Компанията в Портала, се изтриват автоматично от профила на Компанията след изтичането на 6 (шест) месеца от кандидатстването.

В. Форма за публикуване на обява

1. При създаването на обява се попълват следните полета:

●        Вид обява – За Работа или За стаж;

●        Заглавие на обявата (позиция) – свободен текст;

●        Възможност за дистанционна работа – ДА/НЕ/ХИБРИД;

●        Категория – избор от списък категории, зададен от платформата;

●        Локация – избор от списък, зададен от платформата;

●        Вид заетост – избор от списък, зададен от платформата (Пълен/Непълен работен ден, работа по проект)

●        Референтен номер – (компанията си го създава сама, за по-лесна проследимост на собствените и обяви) – не е задължително поле;

●        Описание – свободен текст;

●        Снимка – не е задължителна.

●        Външен линк (ако сте избрали опцията за кандидатстване във ваша платформа)

В обявата си Компанията може да даде линк към собствената си Политика за защита на личните данни на кандидати за работа/стаж и/или на служители/стажанти, или към други свои вътрешни правила, които ще бъдат приложими по отношение на Кандидата, в случай че той постъпи на работа или на стаж в Компанията.

Препоръчително е обявата да съдържа данни за контакт по въпросите, свързани със защитата на личните данни на Кандидатите.

2. Полетата Вид Обява и Заглавие на обявата(позиция) не могат да се редактират от компанията, докато обявата е в Активно състояние. Те могат да се редактират само от Администратор.

След като обявата е публикувана (предадена за одобрение), няма да може да се променя нейния тип (Безплатна, Класик, Премиум, Премиум про)

3. Всяка нова или редактирана обява се одобрява от Администратор преди да бъде публикувана. При неодобрение от Администратор, обявата се връща за редакция от Компанията.

4. Администраторът може да откаже да одобри обявата и да я върне за редакция от Компанията, ако тя не отговаря на Условията за публикуване на обяви, достъпни в профила на компанията.

 

Г. Състояние на обява

·         Активна

·         Архивирана

·         Очакваща одобрение на Администратор

·         Чернова

 

Д. Действия с обяви

1. Архивиране (приложимо към Активни обяви). След архивиране, обявата се счита за изтекла и се премества в подстраница „Архивирани обяви“. Една обява може да бъде архивирана по всяко време на Активния си период, като неизползваните дни са за сметка на Компанията.

2. Подновяване (приложимо към Активни обяви). Функцията е активна само в последния ден от Активния период на обявата. Подновяването се счита за публикуване на нова обява.

3. Редактиране (приложимо към Активни и Архивирани обяви, както и към чернови). Не всички части на Активната обява може да се редактират. След всяка една редакция обявата подлежи на одобрение от Администратор. Редактирането на обява не се отразява на реда й на показване, както и на срока й на активност.

4. Дублиране (приложимо към Активни и Архивирани обяви). Дублира данните от обявата във формата за публикуване на нова обява.

5. Изтриване (приложимо към Архивирани обяви и чернови). Изтрива обявата заедно с кандидатурите по нея (ако има такива).

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИИТЕ

1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ, Компаниите се съгласяват:

a) да предоставят вярна, точна и актуална информация при създаването на профила си, съответно - при попълване на формата за публикуване на обяви;

б) да внасят при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Компания предостави невярна, неточна или неактуална информация, УЪРКТАЛАНТ има право да закрие и/или изтрие информацията и да й откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

2. Компаниите:

а) създават потребителско име и парола и получават достъп до съответните УСЛУГИ, след като извършат процеса на регистрация.

б) Компаниите са отговорни за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола и са изцяло отговорни за всички действия, достъпът, до които се извършват с техните потребителско име, парола и електронна поща.

в) Компаниите се съгласяват да уведомят незабавно УЪРКТАЛАНТ за всяко неоторизирано използване на потребителското им име и парола, за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратяват достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

г) В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, УЪРКТАЛАНТ ще изпрати на регистрираната от Потребителя електронна поща линк за създаване на нова парола.

д) УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

е) Служителите или представители на УЪРКТАЛАНТ никога няма да искат паролата на Компания.

ж) УЪРКТАЛАНТ никога няма да изпрати на Компания e-mail, който съдържа интернет връзка (link), водещ към страница, на която тя трябва да въведе потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да бъде инсталиран. Ако получи такъв e-mail от името на УЪРКТАЛАНТ, Компанията следва веднага да уведоми екипа на УЪРКТАЛАНТ с e-mail до contact@worktalent.com.

3. Компаниите са Администратори на лични данни по отношение на личните данни на Кандидатите, които кандидатстват по техни обяви за работа или за стаж, и носят отговорност за законосъобразното им обработване от момента на достигане на кандидатурата в Профила на Компанията. Те обработват тези данни в съответствие със собствените си Политики за защита на личните данни и при спазване на всички изисквания на приложимото законодателство.

Независимо от това, Компаниите нямат право да обработват данните по начин и за цели, несъвместими с УСЛУГИТЕ - селектиране на Кандидати за работа или за стаж, провеждане на интервюта, водене на преговори и определяне на кандидат, който да бъде поканен на работа или на стаж, освен ако не получат изричното съгласие на съответния Кандидат за това. Компаниите като администратори на лични данни нямат право да съхраняват, съответно – се задължават своевременно да изтриват лични данни на Кандидати, основанието за обработването на които е отпаднало.

4. УЪРКТАЛАНТ не обработва лични данни от името на Компаниите, съответно – няма качеството на обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

VI. ПОВЕДЕНИЕ НА КОМПАНИИТЕ 

1. Компаниите разбират, че информацията, данните, текстовете, фотографиите, изображенията, видеата или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които попълват, предоставят, стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на лицето, което генерира това Съдържание.

2. Компаниите, ползващи УСЛУГИТЕ, са изцяло отговорни за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез Портала Съдържание. УЪРКТАЛАНТ не гарантира точността, целостта, верността или характера на Съдържанието, изпращано и разпространявано от Компаниите чрез УСЛУГИТЕ.

3. При ползването на УСЛУГИТЕ Компаниите се задължават да изпълняват и задълженията, предвидени в Раздел III „ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ от Общите правила за използване на портала УЪРКТАЛАНТ.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка с Портала, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политиката за защита на личните данни (за Компании) и в Политиката за защита на личните данни (за Кандидати), които предоставят и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

2. Приемайки настоящите Условия, Компаниите, които са регистрирали профил, се съгласяват предоставените от тях лични данни на техните представители или лица за контакт да бъдат обработвани от УЪРКТАЛАНТ по електронен път- в случай на поискана доставка на услуга и при необходимост от помощ от служител на УЪРКТАЛАНТ.

5. Всички доброволно предоставени от Компаниите данни и други данни, които идентифицират техните представители или лица за контакт в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от УЪРКТАЛАНТ и от друг потребители за целите и по начина, описани в Политиката за защита на личните данни (за Компании) и в Политиката за защита на личните данни (за Кандидати).

6. УЪРКТАЛАНТ прилага Политика за бисквитките, която се отнася до "бисквитките" (cookies), използвани в Портала. Тя допълва Политиките ни за защитата на личните данни за Компании, съответно – за Кандидати и Общите условия за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Компании, съответно – от Кандидати и има за цел да информира Потребителите защо използваме "бисквитките", какво правят те и какви избори има Потребителите във връзка с употребата им.

7. УЪРКТАЛАНТ си запазва правото да използва IP адресите на Компаниите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

VIII. ДРУГИ

1. Компанията носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите УСЛОВИЯ и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на Портала и неговото съдържание и е длъжен да обезщети УЪРКТАЛАНТ за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

2. В случай, че някоя от клаузите по настоящите УСЛОВИЯ се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на УСЛОВИЯТА. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. За всички неуредени от настоящите УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите УСЛОВИЯ, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Адрес на администратора и поддържащия екип: „УЪРКТАЛАНТ” ООД, град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4.

Последна актуализация - 09 Май 2024г.