ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - КАНДИДАТИ И ПОСЕТИТЕЛИ

 

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от “УЪРКТАЛАНТ” ООД- дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 207559325, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4. Използването на изразите „ние“, „нас“, „наши“ също се отнася до “УЪРКТАЛАНТ” ООД.

“УЪРКТАЛАНТ” ООД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни и администрира сайта WorkTalent.com.

 

І. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за основна цел да посочи кои са личните данни на Кандидатите и Посетителите-кандидати, обработвани в рамките на услугите, предоставяни в интернет портала WorkTalent.com (наричан по-долу Портал или Платформа), за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка. В тази политика ще обясним също как обработваме лични данни на физически лица – Посетители на WorkTalent.com, които не се регистрират и нямат качеството на Кандидати, както и личните данни, съдържащи се в кореспонденция, която ни е изпратена чрез Формата за контакт в Портала или на e-mail, или са ни предадени в телефонна комуникация с нас.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни, можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че:

• Регистрирайки се в Портала и изпълнявайки определени действия в процеса на регистрация, както и в случаите, в които без да регистрирате профил кандидатствате по обяви, даващи възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк) и по обяви, използвайки възможността за Бързо кандидатстване и/или кандидатстване с Linkedin профил, Вие следва да се запознаете с  Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ“, с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати и с тази Политиката и потвърждавате, че ги приемате. По този начин Вие сключвате договор с нас за предоставяните от нас услуги.

• Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Портала или осъществяване на достъп до тях. Тези задължителни данни са определени от нас като минимално необходими, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, съответно - да можем да предоставим услуги и на Компаниите, публикуващи обяви в Портала.

ІІ. Определения

1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

4. Портал - www.WorkTalent.com (включително заглавна страница и подстраници), наричан също УЪРКТАЛАНТ;

5. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

Термините „Потребител“, „Посетител“, „Кандидат“, „Посетител-кандидат” и „Компания“ в тази Политика имат значение съгласно  Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”.

 

ІІІ. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването и основание, Срок на съхранение

Нашите потребители посещават и ползват Портала и предоставяните от нас услуги по различни начини, поради които сме обособили няколко категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други. Един и същи потребител може да попада в повече от една категория.

1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители.

По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

IP адрес: Когато посещавате Портала, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Портала (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Портала и кои страници в Портала сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки ("Cookies'): Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате Портала, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които Порталът ни използва, ни позволяват да съхраняваме определени данни. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките.

Уеб указатели (Web beacons): Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

2. Данни, които могат да се събират според категорията Субекти на данни:

2.1. Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди Портала в уеб браузъра си.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Портала; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Портала; Преброяване на посещаемостта на Портала; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка "бисквитка" (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие със съответните функции на бисквитките, както е описано в Политиката за бисквитките. 

2.2. Кандидати

А. Лични данни, обработвани от нас чрез УЪРКТАЛАНТ

Кандидат е всяко физическо лице, което е осъществило своя регистрация в Портала, с което създава свой т.нар. профил или акаунт. Категории данни на Кандидатите, които могат да бъдат обработвани:

Задължителни данни:
Задължителни данни, които събираме при Стъпка 1 от регистрирането на профил – според избраната възможност: 1. При регистриране с въвеждане на две имена, email и парола – въведените имена и email адрес; 2. При вход с Facebook профил- имената и профилната снимка, които се появяват в акаунта във Facebook, както и email адресът, свързан с този акаунт; 3. При вход с Google профил - имената и профилната снимка, които се появяват в акаунта в Google, както и email адресът, свързан с този акаунт. Независимо от избраната от трите възможности в Стъпка 1, събираме информация за регистрирането на профила и за потвърждението за приемане на Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ,” Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати и на тази Политика (дата, час и IP адрес).
Задължителни данни, които събираме при кандидатстване по обяви в платформата: възраст / дата на раждане; университет (в който следва или е завършил образованието си); имейл адрес; телефонен номер; интереси; езици, които владее.

Незадължителни данни: Снимка и всички лични данни, които Кандидатът може да предостави по свое желание и своя преценка при попълването на CV (автобиография), Предварителните интервюта за работа и за стаж, в заснетата видео-визитка и в отговорите на зададените от Компаниите въпроси (когато обявата дава такава възможност). Видео-визитката не е задължителна за регистрирането в портала.

Платформата позволява Кандидатът да съхранява в потребителския си профил снимка, видео-визитка и автобиография/и, които да използва при кандидатстването по обяви. Поддържането в профила на тази информация и лични данни е по преценка на Кандидата и УЪРКТАЛАНТ не упражнява контрол върху законосъобразността на тяхното съдържание.

Не се разрешава Кандидатът да съхранява в потребителския си профил или да предоставя под каквато и да е форма (включително – при кандидатстване по обяви) специални или чувствителни категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Считаме, че предоставянето на такива данни не е необходимо за целите на търсените от Вас услуги чрез нашия Портал, освен това предоставянето на такива данни представлява сериозен риск за самите Вас. В случай че все пак такива данни бъдат предоставени от Кандидата, то те се считат предоставени изцяло на негов риск.

Цели на обработването и основания за обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за сключването и/или изпълнението на договор между нас и Кандидата:

- Регистриране на профил/акаунт, даващ възможност за използване на УСЛУГИТЕ на Портала, поддържане на потребителски профил,

- Предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез Портала, включително за осигуряване на различни функционалности;

- Предоставяне на възможност на Кандидата да представи по-подробна информация за себе си, с цел отличаването на конкретни способности, опит и друга специфична професионална информация;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на УСЛУГИТЕ;

Основанието за обработване на лични данни за горните цели е изпълнението на наши задължения към Кандидата с оглед сключването и/или изпълнението на договор между нас и Кандидата.

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

Основанието за обработване на лични данни за горните цели е изпълнението на наши законови задължения.

в) Цели на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на Администратора на Портала или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от Кандидата действия при създаването и управлението на профил и ползването на УСЛУГИТЕ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове);

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора на Портала и на негови партньори/други трети лица срещу претенции.

- Развиване на дейността ни като платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица;

- Предоставяне на услугите на Портала към Компании, регистрирали профили в Портала, и изпълнение на договорите с тях.

Основанието за обработване на лични данни за горните цели са нашите легитимни интереси.

г) Цели, за които Кандидатът е дал своето съгласие:

- Други случаи, в които обработването на данните не е обхванато от горните хипотези – когато Кандидатът дава своето съгласие за конкретни цели.

Това е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработване на Вашите лични данни за конкретна цел.

Имайте предвид, че съгласието е правно основание, различно от описаните по-горе. Например, сключването на договор помежду ни не е равносилно на даване на съгласие.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Ваши данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

Срок за съхранение на данни, попълнени в Профила на Кандидата: За целия период на съществуване на потребителския профил. В профила си Кандидатът има бутон „Изтрий профил“.

При премахване на профила, данните, съдържащи се в него, се изтриват от Портала, включително от профила на Компаниите, към които Кандидатът е подал кандидатури. Те се съхраняват от УЪРКТАЛАНТ за период от 1 година след премахването – с цел разрешаване на потенциални спорове и за изпълнение на законовите ни задължения, след което се премахват напълно. Ако преди изтичането на едногодишния срок възникне спор, за чието разрешаване данните са необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на едногодишния срок – до приключването на съответното производство.

Независимо от премахването на профила, възможно е Компаниите, по чиито обяви е кандидатствал Кандидатът, да са запазили негови лични данни, съдържащи се в изпратените от него във връзка с кандидатстването документи и информация.

В случай че Кандидат изтрие своя кандидатура по конкретна обява, тя престава да бъде видима за Компанията, която я е публикувала, Независимо от това, възможно е Компанията, по чиято обява е кандидатствал Кандидатът, да е запазила негови лични данни, съдържащи се в изпратените от него във връзка с кандидатстването документи и информация. Съгласно Закона за защита на личните данни Компанията, в качеството си на администратор на лични данни, самостоятелно определя срок за съхранение на лични данни на Кандидати, който в предвидените в Закона за защита на личните данни случаи не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако Кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок Компанията е задължена да изтрие или унищожи съхраняваните документи с лични данни. УЪРКТАЛАНТ не носи каквато и да е отговорност за определянето и спазването на такива срокове от страна на КОМПАНИИТЕ, както и за обработването на личните данни на Кандидатите от страна на КОМПАНИИТЕ за/по определените от тях цели и начини.

Кандидатурите на Кандидатите/Посетителите-кандидати, постъпили в профилите на Компаниите в Портала, се изтриват автоматично от профила на Компанията след изтичането на 6 (шест) месеца от кандидатстването. Както е обяснено по-горе, възможно е междувременно информацията за Кандидата да е била запазена от Компанията извън Портала.

Видео-визитката се съхранява в платформата onnetwork.tv като се прилагат правилата и политиките на Платформата, достъпни на https://www.onnetwork.tv/regulamin.html

Б. Лични данни, обработвани от Компаниите

1. В случаите когато Кандидат изпрати свои данни по обява на Компания, тези данни се обработват от съответната Компания и по отношение на тях тя има качеството на Администратор, като носи отговорност за законосъобразното им обработване. Независимо от това дали регистрираният профил на Кандидат е бил премахнат от Портала, възможно е Компаниите да са ги съхранили извън Портала.

2. Когато Кандидат изпрати свои данни по обява на Компания, по отношение на тях Компанията прилага собствената си политика за защита на личните данни. В някои случаи Компаниите може да са предоставили информация за тази политика през Портала, но в други случи тя няма да е налична в него, като е възможно тя да е достъпна в сайта на Компанията. В случай че Компанията е предоставила информация за собствената си политика за защита на личните данни, препоръчваме Кандидатът подробно да се запознае с нея преди да изпрати кандидатурата си, както и да се обръща към Компанията, ако има въпроси, свързани с нея.

3. Данни, които Компанията получава от Кандидата, когато обявата не е с външен линк за кандидатстване:

Задължителни данни: Две имена; възраст / дата на раждане; университет (в който следва или е завършил образованието си); телефонен номер; интереси, езици и CV.

Незадължителни данни: Снимка и всички лични данни, които Кандидатът може да предостави по свое желание и своя преценка при попълването на CV (автобиография), Предварителното интервю за работа и за стаж, във видео-визитката си, при отговорите на допълнително зададени от Компанията въпроси (ако Компанията е задала такива). Видео-визитката и Предварителното интервю за работа/стаж не са задължителни за регистрирането в Портала и за кандидатстване по обяви. Кандидата сам решава дали да ги приложи към своя кандидатура.

4. УЪРКТАЛАНТ е платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица. УЪРКТАЛАНТ не е агенция за подбор на персонал, не предлага посреднически услуги по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, не участва в избора на Кандидат, при осъществяването на последваща комуникация между Кандидатите и Компаниите, при провеждането на интервюта, при преговорите и сключването на договори между тях.

5. Ние не носим отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от сключени между Кандидатите и Компаниите договори, за заплащането на възнагражденията, дължимите данъци и осигурителни вноски по тях и няма да участва при разрешаването на евентуални спорове между Кандидатите и Компаниите, произтичащи от сключването, действието или прекратяването на договорите помежду им.

6. Ние не контролираме начина, по който Компаниите обработват личните данни на Кандидатите. Отношенията между Кандидат и Компания относно обработването на лични данни на Кандидат от страна на Компания, се уреждат помежду им.

7. Компаниите се задължават да обработват лични данни на Кандидатите единствено за целите на УСЛУГИТЕ, а именно – селектиране на Кандидати за работа или за стаж, провеждане на интервюта, водене на преговори и определяне на кандидат, който да бъде поканен на работа или на стаж. Независимо от това, ние по никакъв начин не гарантираме този ангажимент на Компанията.

2.3. Посетители-кандидати

Посетители-кандидати, които нямат регистриран профил в Платформата, могат да кандидатстват само по обяви, даващи възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк) и/или по обяви с Бързо кандидатстване и/или по обяви с Кандидатстване с LinkedIn профил. Възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк) може да бъде дадена в Премиум или в Премиум Про обява.

А. Лични данни, обработвани от нас чрез УЪРКТАЛАНТ

При обява с кандидатстване в платформа на Компанията (с външен линк):

Задължителни данни: две имена, телефонен номер и email; информация за потвърждението за приемане на Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати и на тази Политика (дата, час и IP адрес).

УЪРКТАЛАНТ не предоставя на Компанията данните, попълнени от Посетителя-кандидат във формата, но е възможно той да ги предостави на Компанията в процеса на кандидатстване. Бутонът „Изпрати“ препраща Посетителя-кандидат към външния линк на Компанията и УЪРКТАЛАНТ няма по-нататъшно отношение към кандидатстването по съответната обява.

Цели на обработването и основания за обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за сключването и/или изпълнението на договор между нас и Посетителя-кандидат:

- Попълване на формата, даваща възможност за използване на УСЛУГИТЕ на Портала – кандидатстване по обяви в платформа на Компанията (с външен линк);

- Предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез Портала - кандидатстване по обяви в платформа на Компанията (с външен линк);

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на УСЛУГИТЕ;

Основанието за обработване на лични данни за горните цели е изпълнението на наши задължения към Кандидата с оглед сключването и/или изпълнението на договор между нас и Кандидата.

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

Основанието за обработване на лични данни за горните цели е изпълнението на наши законови задължения.

в) Цели на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на Администратора на Портала или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от Посетителя-кандидат действия при кандидатстване по обяви в платформа на Компанията (с външен линк) и ползването на УСЛУГИТЕ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове);

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора на Портала и на негови партньори/други трети лица срещу претенции.

- Развиване на дейността ни като платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица;

- Предоставяне на услугите на Портала към Компании, регистрирали профили в Портала, и изпълнение на договорите с тях.

Основанието за обработване на лични данни за горните цели са нашите легитимни интереси.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Ваши данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

Срок за съхранение на данните: за период до изтичане на давностните срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги. Ако преди изтичането на давностния срок възникне спор, за чието разрешаване данните са необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на давностния срок – до приключването на съответното производство.

При обява с Бързо кандидатстване:

Задължителни данни: Име и фамилия, телефонен номер, email, информация за потвърждението за приемане на Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати и на тази Политика (дата, час и IP адрес).

При обява с Кандидатстване с Linkedin профил:

Задължителни данни: Име и фамилия, линк към профил в Linkedin, email, информация за потвърждението за приемане на Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати и на тази Политика (дата, час и IP адрес).

 

УЪРКТАЛАНТ не получава и не съхранява останалите данни, попълнени от Посетителя-кандидат във формата. Те се получават и обработват от Компанията, публикувала обявата, и са видими при кандидатурите по обявата в секция "Бързи" и в секция“Linkedin“.

Цели на обработването и основания за обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за сключването и/или изпълнението на договор между нас и Посетителя-кандидат:

- Предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез Портала - кандидатстване по обяви с  Бързо кандидатстване и/или Кандидатстване с Linkedin профил;

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на УСЛУГИТЕ;

Основанието за обработване на лични данни за горните цели е изпълнението на наши задължения към Кандидата с оглед сключването и/или изпълнението на договор между нас и Кандидата.

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

Основанието за обработване на лични данни за горните цели е изпълнението на наши законови задължения.

в) Цели на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на Администратора на Портала или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от Посетителя-кандидат действия при кандидатстване по обяви с Бързо кандидатстване и/или Кандидатстване с Linkedin профил и ползването на УСЛУГИТЕ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове);

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора на Портала и на негови партньори/други трети лица срещу претенции.

- Развиване на дейността ни като платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица;

- Предоставяне на услугите на Портала към Компании, регистрирали профили в Портала, и изпълнение на договорите с тях.

Основанието за обработване на лични данни за горните цели са нашите легитимни интереси.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Ваши данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

Срок за съхранение на данните: за период до изтичане на давностните срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги. Ако преди изтичането на давностния срок възникне спор, за чието разрешаване данните са необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на давностния срок – до приключването на съответното производство.

Б. Лични данни, обработвани от Компаниите

1. При обява с кандидатстване в платформа на Компанията (с външен линк):

При кандидатстването по такава обява, натискането на бутона „Изпрати“ препраща Посетителя-кандидат към външния линк и УЪРКТАЛАНТ няма по-нататъшно отношение към кандидатстването по съответната обява. В случаите когато Кандидат изпрати свои данни по обява на Компания, тези данни се обработват от съответната Компания и по отношение на тях тя има качеството на Администратор, като носи отговорност за законосъобразното им обработване.

 

2. При обява с Бързо кандидатстване:

Задължителни данни: две имена, email, телефонен номер.

Незадължителни данни: данни, предоставени от Посетителя-кандидат в краткото представяне - свободен текст до 1000 символа.

3. При обява с Кандидатстване с Linkedin профил:

Задължителни данни: две имена, линк към профил в Linkedin, email. 

Незадължителни данни: телефонен номер.

4. Когато Посетител - кандидат изпрати свои данни по обява на Компания, по отношение на тях Компанията прилага собствената си политика за защита на личните данни. В някои случаи Компаниите може да са предоставили информация за тази политика през Портала, но в други случи тя няма да е налична в него, като е възможно тя да е достъпна в сайта на Компанията. В случай че Компанията е предоставила информация за собствената си политика за защита на личните данни, препоръчваме Посетителят-кандидат подробно да се запознае с нея преди да изпрати кандидатурата си, както и да се обръща към Компанията, ако има въпроси, свързани с нея.

5. УЪРКТАЛАНТ е платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица. УЪРКТАЛАНТ не е агенция за подбор на персонал, не предлага посреднически услуги по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, не участва в избора на кандидат, при осъществяването на последваща комуникация между Посетителите-кандидати и Компаниите, при провеждането на интервюта, при преговорите и сключването на договори между тях.

6. Ние не носим отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от сключени между Посетителите-кандидати и Компаниите договори, за заплащането на възнагражденията, дължимите данъци и осигурителни вноски по тях и няма да участва при разрешаването на евентуални спорове между Посетителите-кандидати и Компаниите, произтичащи от сключването, действието или прекратяването на договорите помежду им.

7. Ние не контролираме начина, по който Компаниите обработват личните данни на Посетителите-кандидати. Отношенията между Посетител-кандидат и Компания относно обработването на лични данни на Посетител-кандидат от страна на Компания, се уреждат помежду им.

8. Компаниите се задължават да обработват лични данни на Посетителите-кандидати единствено за целите на УСЛУГИТЕ, а именно – селектиране на кандидати за работа или за стаж, провеждане на интервюта, водене на преговори и определяне на кандидат, който да бъде поканен на работа или на стаж. Независимо от това, ние по никакъв начин не гарантираме този ангажимент на Компанията.

2.4. Лични данни, съдържащи се в кореспонденция, която ни е изпратена чрез Формата за контакт в Портала или на e-mail, или са ни предадени в телефонна комуникация с нас.

Регистрирани или нерегистрирани потребители могат да се свързват с нас по всяко време, като ни изпращат запитвания, сигнали, жалби или друга кореспонденция чрез Формата за контакт в Портала или на e-mail, а в рамките на обичайното работно време – и на телефоните на УЪРКТАЛАНТ.

Кореспонденция и комуникация с нас може да съдържат лични данни на: 1) физическото лице, което осъществява контакт с нас; 2) друго физическо лице.

Категории данни: Имена, e-mail адрес, телефонен номер, както и всякакви други данни, които е възможно да се съдържат в изпратената ни кореспонденция или в телефонната комуникация.

Цели на обработването и основания за обработването:

- Разрешаване на технически въпроси, въпроси, свързани с услугите, или спорове; комуникация във връзка с подадени запитвания, жалби, сигнали, искания или други подобни.

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителите действия;

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяните УСЛУГИ и други въпроси, поставени от потребители;

- Защита на правата и на законните интереси на Администратора на Портала и на негови партньори/други трети лица срещу претенции.

Основанието за обработване на лични данни за горните цели в някои случаи е изпълнението на наши договорни задължения към потребителите с оглед предоставянето на услугите, а в други случаи може да са нашите легитимни интереси или изпълнението на наши законови задължения.

Срок за съхранение: за период до изтичане на давностните срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги. Ако преди изтичането на давностния срок възникне спор, за чието разрешаване данните са необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на давностния срок – до приключването на съответното производство.

2.5. Компании

Въпросите, свързани обработването на личните данни, предоставени от Компаниите, отнасящи се до техни представители или лица за контакт, са уредени в Политиката за защита на личните данни (за Компании).

3. Допълнителна информация

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме за следните цели: за да Ви предоставим достъп до Портала; за персонализиране на реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на УСЛУГИТЕ, а оттам и на интереса към тях.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Портала, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Портала и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на легитимните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.

IV. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе цели, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

- Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор, за извършването на определена работа, свързана с УСЛУГИТЕ.

- Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;

- Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

- Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на Портала, личните данните, които ни предоставяте при регистрацията на профила си, са защитени чрез технологията SSL (Secure Socket Layer) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Портала, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашия профил.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

V. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на Портала, изпълнението на сключените от нас договори (включително тези, произтичащи от приемането на Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от страна на потребителите) и реализирането на законните ни интереси. Конкретни срокове за съхранение на определени категории данни и за определени цели са посочени на съответните места в тази Политика. Моля обърнете се към нас за допълнителна информация, ако имате въпрос за конкретен срок за съхранение.

В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Портала или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени, както и за период от 1 година след премахването на профила Ви.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на УСЛУГИТЕ като сам изтриете профила си, както и да оттеглите предоставените съгласия за използване на Вашите лични данни - когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на УСЛУГИТЕ си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила или вследствие на оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на Портала, независимо дали сте се отказали от нашите УСЛУГИ. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Портала.

 

VІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.

Накратко Вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация.

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства - като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Оттегляне на съгласие: в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

За връзка с нас, използвайте електронна поща: contact@worktalent.com и формата за контакт в Портала worktalent.com.

Длъжностно лице по защита на данните: Даниела Василева Григорова-Манчева,             тел.: +359878527750, електронна поща: contact@worktalent.com, гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков - Корсаков" № 19, етаж 4

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако в случай на оплакване първо се свържете с нас, за да се опитаме да Ви помогнем.

Последна актуализация – 15 Май 2024г.