ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПОРТАЛА „УЪРКТАЛАНТ” ОТ КАНДИДАТИ

 

 

"УЪРКТАЛАНТ" ООД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 207559325, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "УЪРКТАЛАНТ" ООД (наричано по-долу УЪРКТАЛАНТ или Администратор на Портала), от една страна, и Кандидатите - потребители на администрирания от дружеството интернет портал WorkTalent.com (наричан по-долу Портал или Платформа).

Настоящите УСЛОВИЯ преставляват договор за предоставяне от УЪРКТАЛАНТ на поддържания от дружеството Портал на описаните по-долу УСЛУГИ. Страни по Договора са УЪРКТАЛАНТ - от една страна, и а) Посетител-кандидат, който не е регистрирал профил в Портала, но но кандидатства по обява, даваща възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк) и/или по обява, даваща възможност за Бързо кандидатстване; или б) Кандидат, регистрирал профил по реда, посочен по-долу.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „УЪРКТАЛАНТ” е платформа за публикуване на обяви за работа и/или стаж от страна на Компании и място за кандидатстване по обяви от страна на физически лица.

По смисъла на тези УСЛОВИЯ Компания е предлагащо Работа/Стаж лице - физическо или юридическо лице или Посредник по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта.

2. УЪРКТАЛАНТ предоставя УСЛУГИТЕ при прилагане на настоящите УСЛОВИЯ.

3. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Посетителите-кандидати и Кандидатите. УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност, ако Посетителят-кандидат или Кандидатът не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: Общи условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” за Кандидати.

4. При използване УСЛУГИТЕ Посетителят-кандидат/Кандидатът се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

5. УЪРКТАЛАНТ има право да поиска да бъдат редактирани елементи на потребителски профили, които по негова преценка не съответстват на изискванията на настоящите УСЛОВИЯ или на Политиките за защита на личните данни.

6. Посетителят-кандидат/Кандидатът разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че УЪРКТАЛАНТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на Посетителя-кандидат/Кандидата, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на Администратора на Портала и др.) на УСЛУГИТЕ. Изключването и/или ограничаването на отговорността на УЪРКТАЛАНТ се прилага до степента, възможна съгласно приложимото законодателство. Във случите, в които съгласно действащото законодателство отговорността може единствено да бъде ограничена, то тя се счита ограничена до възможната степен (например, до умишлени действия/бездействия или такива, извършени при груба небрежност, когато УЪРКТАЛАНТ носи отговорност за небержни действия/бездействия). 

7. За да използва УСЛУГИТЕ, Посетителят-кандидат/Кандидатът трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Посетителят-кандидат/Кандидатът трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. УЪРКТАЛАНТ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Посетителя-кандидат/Кандидата.

 

ІІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

1. Създаването на профил на Кандидат се извършва лично.

2. Профил на Кандидат може да бъде закрит: а) по искане на лицето, регистрирало профила или негов овластен представител. В профила си Кандидатът има бутон „Изтрий профил“.; б) по инициатива на УЪРКТАЛАНТ – когато по негова преценка Кандидатът е нарушил настоящите УСЛОВИЯ или закона при ползването на УСЛУГИТЕ.

Със закриването на профила на Кандидата се изтриват данните, въведени в профила, както и изпратените от него кандидатури (ако има такива).

 

3. С факта на регистрирането на профил в Портала, Кандидатът извършва електронно изявление, с което сключва договор с УЪРКТАЛАНТ за ползване на УСЛУГИТЕ при настоящите УСЛОВИЯ.

Със закриването на профила на Кандидата договорът между него и УЪРКТАЛАНТ за ползване на УСЛУГИТЕ се счита за прекратен.

4. Регистрирането на профил на Кандидат се извършва в няколко стъпки.

Стъпка 1: Кандидатът може да избере една от трите възможности за регистриране на профил: 1. С въвеждане на две имена, email и парола; 2. Вход с Facebook профил; или 3. Вход с Google профил. Кандидатът заявява, че се съгласява с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати, че е запознат с Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, с Политиката за защита на личните данни на физически лица – Кандидати и Посетители, и Политиката за бисквитките и потвърждава, че ги приема. С продължаването си Напред, профилът на Кандидата е създаден.

Стъпка 2: Въвеждане на следните минимално изискуеми данни за кандидатстване по обяви:

                - Снимка (не е задължително) – Кандидатът качва своя снимка в платформата;

                - CV (автобиография) –може да качи повече от едно CV. В профила си Кандидатът ще може да вижда своите качени CV, ще може да ги премахва и да качва нови. Когато кандидатства по конкретна обява, Кандидатът ще може да избере кое от качените CV да приложи.

                - Отговаря на следните 6 въпроса (задължителни):

1. Дата на раждане - с оглед установяване дееспособността на лицето.

2. В кой Университет следвате или сте завършил образованието си? – Кандидатът избира от списък, като може да посочи повече от един. Може да избере и опция „Не следвам и нямам завършено висше образование“;

3. Професионално поле, в което искате да се развиете? – Кандидатът избира от списък, като може да посочи повече от едно.

4. В кой град търсите работа / стаж? – Кандидатът избира от списък, като може да посочи повече от един.

5. Езици, които владеете? – Кандидатът избира от списък, като може да посочи повече от един.

6. Телефонен номер за връзка с Вас? – въвежда телефонен номер.

Данните, попълнени в тази стъпка, може да бъдат допълвани или редактирани от Кандидата по всяко време.

След натискане на бутона „ИЗПРАТИ“, Кандидатът може да използва всички функционалности на платформата, изискващи регистрирането на профил.

Стъпка 3: Допълнителни данни в профила на Кандидата, които попълва по-желание или ако условията за кандидатстване по дадена обява го изискват:

·         Видео визитка  – Кандидатът качва видео файл с видео, в което се представя. Може да бъде качено само едно видео, общо и за обяви за Работа, и за обяви за Стаж. Видеотото може да бъде премахвано и качвано от Кандидата по всяко време.

·         Предварително интервю за Стаж - 16 въпроса със свободен отговор (не задължителен, освен ако Копманията, по чиято обява се кандидатства, го изисква).

·         Предварително интервю за Работа – 16 въпроса със свободен отговор (незадължителен, освен ако Копманията, по чиято обява се кандидатства, го изисква)..

5. Видео визитката и Предварителното интервю за Работа/Стаж по начало не са задължителни. Ако Кандидатът ги попълни, ще бъдат прилагани към всяка обява, по която кандидатства, дори и обявата да не го изисква. Ако обявата изисква задължителна Видео визитка и/или Предварително интервю, Кандидатът трябва да ги попълни, за да може да кандидатства.

6. Въпросите в Предварителното интервю за Работа и за Стаж са различни. Отговорите ще могат да се редактират от Кандидата. За да е завършено Предварителното интервю, всички въпроси трябва да имат отговор.

7. В профила си Кандидатът може да вижда информация за своите кандидатствания, сортирани от най-нови към най-стари – по коя обява, към коя компания е кандидатствал, както и какви документи е изпратил. Кандидатът може да трие кандидатурата си.

8. Кандидатът може да се абонира/отписва за обяви в една или повече категории или от една или повече Компании. Когато бъде публикувана обява в избрана от него категория или от избрана от него Компания, той получава известие на посочения в профила му email с линк към обявата.

9. Кандидатите носят отговорност за съдържанието на цялата информация, въведена в потребителския им профил, в документите, които прилагат при кандидатстване по обява, както и по отношение на тази, съдържаща се в линкове към други сайтове, които те предоставят чрез Портала.

ІII. ОБЯВИ

А. Видове обяви. Период на активност.

1. Обява за работа – активна 30 дни от момента на одобрението й от Администратор на Портала. С изтичане на периода и липса на действия от страна на Компанията (архивиране, подновяване), обявата се архивира автоматично.

2. Обява за стаж - активна 90 дни от момента на одобрението й от Администратор на Портала. С изтичане на периода на активност и липса на действия от страна на Компанията (архивиране, подновяване), обявата се архивира автоматично.

 

Б. Типове обяви

Обявите се позиционират според типа им и датата на публикуване (от най-нови към най-стари).

1. Безплатна обява

1.1. Всяка Компания има право на 10 безплатни обяви в рамките на едногодишен период, считано от датата на регистрация в Платформата.

1.2. Характеристики на безплатна обява:

·         Не може да бъде избирано кандидатстване чрез външен линк;

·         Не може да изисква задължително Предварително интервю и/или видео визитка от Кандидатите;

·         Не може да бъдат включвани допълнителни въпроси към Кандидатите.

 

2. Платени обяви

2.1. Вариантите на платените обяви са три: Класик, Премиум  и Премиум Про.

 

Характеристики на Класик обява:

·         Позиционира се над безплатните и под Премиум обявите;

·         Не може да се избира кандидатстване на външен линк;

·         Не може да се изисква задължително Предварително интервю от Кандидатите;

·         Не може да се изисква задължителна видео визитка от Кандидатите;

·         Не може да се задават допълнителни въпроси към Кандидатите.

 

Характеристики на Премиум обява:

·         Позиционира се над Класик и под Премиум Про обявите;

·         Може да се избира кандидатстване в платформа на Компанията (през външен линк) или в Платформата;

·         При кандидатстване в Платформата:

-                                  Може да се изисква задължително Предварително интервю от Кандидатите;

-                                  Може да се изисква задължителна видео визитка от Кандидатите;

-                                  Може да се задават до 5 допълнителни въпроса към Кандидатите.

 

Характеристики на Премиум Про обява:

·         Позиционира се най-отгоре;

·         Може да се избира кандидатстване в платформа на Компанията (през външен линк) или в Платформата;

·         При кандидатстване в Платформата:

-                                  Може да се изисква задължително Предварително интервю от Кандидатите;

-                                  Може да се изисква задължителна видео визитка от Кандидатите;

-                                  Може да се задават до 15 допълнителни въпроса към Кандидатите.

·         Може да даде възможност за Бързо кандидатстване.

 

2.2. При публикуване на Премиум или Премиум Про обява, Компанията може да избира между два начина на кандидатстване:

-          В платформа на Компанията - през Външен линк: бутонът „Кандидатствай“ препраща към външен линк, посочен от Компанията, където тя събира нужната й информация от Кандидата по собствен начин. Линкът може да се отваря при клик на „Кандидатствай“ и от нерегистрирани потребители – Кандидати-посетители, след като попълнят две имена, телефонен номер и email и се съгласят с Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от кандидати и Политики за защита на личните данни за физически лица - Кандидати и Посетители.

При избор на Външен линк, Компанията не получава данни за потребители, няма опция за изискване на задължително попълнено Предварително интервю и /или Видео визитка, няма опция за задаване на допълнителни въпроси.

-           В Платформата: Компанията получава кандидатурите в Платформата и има възможност да ползва всички функционалности (Предварително интервю , Видео визитка, Допълнителни въпроси), предлагани от типа обява.

2.3. При публикуване на Премиум Про обява, Компанията може да даде възможност за Бързо кандидатстване. Когато обявата дава такава възможност, тя е визуално отличена и има допълнителен бутон "Бързо кандидатстване".

 

IV. КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЯВА

А. Кандидати

1. Кандидатът има достъп до обявите на всички Компании и може да кандидатства по всяка от тях само по веднъж, без други ограничения. След като е прегледал и избрал дадена обява, Кандидатът натиска бутона „Кандидатствай по обявата“.

2. Ако обявата събира кандидатурите в Платформата,  излиза опция за избор на едно CV (от списъка със CV-та на Кандидата).

В случай, че Компанията се е възползвала от опцията да изиска задължително наличие на Предварително интервю  (за Работа или за Стаж – според вида обява) и/или Видео визитка, а Кандидът не е попълнил/качил такива в профила си, се появява съобщение, че за да кандидатства по тази обява трябва да има попълнено Предварително интервю  и/или качена Видео визитка.

Ако Компанията се е възползвала от възможността да зададе допълнителни въпроси – появяват се въпросите с полета за свободен отговор (наличието на отговори е задължително).

3. След натискане на бутона „Кандидатствай“, Кандидатът получава потвърждение, че успешно е кандидатствал по обявата. Подавайки кандидатура, Кандидатът изпраща електронно изявление към съответната Компания.

4. При успешно кандидатстване, всички налични данни (включително - и незадължителните), свързани с вида обява (Работа или Стаж), се изпращат към Компанията. Компанията получава съобщение на email, че по конкретната обява е постъпила нова кандидатура.

5. Ако обявата е с Външен линк, бутонът препраща към мястото, посочено от Компанията, публикувала обявата, и ролята на Платформата приключва.

6. В обявата си Компанията може да даде линк към собствената си политика за защита на личните данни на кандидати за работа/стаж и/или на служители/стажанти или към други свои вътрешни правила, които ще бъдат приложими по отношение на Кандидата, в случай че той постъпи на работа или на стаж в Компанията.

7. В случай че Кандидат изтрие своя кандидатура по конкретна обява, тя престава да бъде видима за Компанията, която я е публикувала, Независимо от това, възможно е Компанията, по чиято обява е кандидатствал Кандидатът, да е запазила негови лични данни, съдържащи се в изпратените от него във връзка с кандидатстването документи и информация. Съгласно Закона за защита на личните данни Компанията, в качеството си на администратор на лични данни, самостоятелно определя срок за съхранение на лични данни на Кандидати, който в предвидените в Закона за защита на личните данни случаи не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако Кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок Компанията е задължена да изтрие или унищожи съхраняваните документи с лични данни. УЪРКТАЛАНТ не носи каквато и да е отговорност за определянето и спазването на такива срокове от страна на КОМПАНИИТЕ, както и за обработването на личните данни на Кандидатите от страна на КОМПАНИИТЕ за/по определените от тях цели и начини.   

8. Кандидатурите на Кандидатите, постъпили в профилите на Компаниите в Портала, се изтриват автоматично от профила на Компанията след изтичането на 6 (шест) месеца от кандидатстването.

Б. Посетители - кандидати

1. Посетители-кандидати, които нямат регистриран профил в Платформата, могат да кандидатстват само по обяви, даващи възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк) и по обяви, даващи възможност за Бързо кандидатстване. Възможност за кандидатстване в платформа на Компания (с външен линк) може да бъде дадена в Премиум или в Премиум Про обява. Възможност за Бързо кандодатстване може да бъде дадена в Премиум Про обява.

 

2. При обява с кандидатстване в платформа на Компанията (с външен линк), след натискане бутона „Кандидатствай“ се отваря форма, в която Посетителят-кандидат попълва следните задължителни данни: две имена, телефонен номер и email, и се съгласява с Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от кандидати и Политики за защита на личните данни за физически лица - Кандидати и Посетители. Бутонът „Изпрати“ го препраща към външния линк и УЪРКТАЛАНТ няма по-нататъшно отношение към кандидатстването по съответната обява. УЪРКТАЛАНТ не предоставя на Компанията данните, попълнени от Посетителя-кандидат във формата.

 

3. При обява, даваща възможност за Бързо кандидатставане, след натискането на бутона се отваря форма, в която Посетителят-кандидат попълва: две имена (задължително), телефонен номер (задължително), email (незадължително), кратко представяне - свободен текст до 500 символа (незадължително) и се съгласява с Общите правила за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ”, с Общите условия за използване на услугите на портала „УЪРКТАЛАНТ” от кандидати и Политики за защита на личните данни за физически лица - Кандидати и Посетители. УЪРКТАЛАНТ не получава и не съхранява данните, попълнени от Посетителя-кандидат във формата. Те се получават от Компанията, публикувала обявата, и са видими при кандидатурите по обявата в секция "Бързи кандидатури".

 

4. Подавайки кандидатура, Посетителят - кандидатът изпраща електронно изявление към съответната Компания.

5. В обявата си Компанията може да даде линк към собствената си политика за защита на личните данни на кандидати за работа/стаж и/или на служители/стажанти или към други свои вътрешни правила, които ще бъдат приложими по отношение на Посетителя - кандидат, в случай че той постъпи на работа или на стаж в Компанията.

6. Кандидатурите на Посетителите-кандидати, постъпили в профилите на Компаниите в Портала, се изтриват автоматично от профила на Компанията след изтичането на 6 (шест) месеца от кандидатстването.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ-КАНДИДАТИ

1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ, Кандидатите, съответно – Посетителите-кандидати се съгласяват:

a) да предоставят вярна, точна и актуална информация при създаването на профила си, съответно - при попълване на формата за кандидатстване по обяви;

б) да внасят при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност, точност и актуалност.

В случай че Кандидат предостави невярна, неточна или неактуална информация, УЪРКТАЛАНТ има право да закрие и/или изтрие информацията и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

2. Кандидатите:

а) създават потребителско име и парола и получават достъп до съответните УСЛУГИ, след като извършат процеса на регистрация.

б) са отговорни за поддържане на конфиденциалността на създадените потребителско име и парола и са изцяло отговорни за всички действия, достъпът, до които се извършват с техните потребителско име и парола.

в) се съгласяват да уведомят незабавно УЪРКТАЛАНТ за всяко неоторизирано използване на потребителското им име и парола, за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратяват достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

г) В случай на загубване (забравяне) на паролата, УЪРКТАЛАНТ ще изпрати на регистрираната от Потребителя електронна поща линк за създаване на нова парола.

д) УЪРКТАЛАНТ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

е) Служителите или представители на УЪРКТАЛАНТ никога няма да искат паролата на Кандидат.

3. УЪРКТАЛАНТ никога няма да изпрати на Кандидат или на Посетител-кандидат e-mail, който съдържа интернет връзка (link), водещ към страница, на която той трябва да въведе потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да бъде инсталиран. Ако получи такъв e-mail от името на УЪРКТАЛАНТ, Кандидатът, съответно - Посетителят-кандидат следва веднага да уведоми екипа на УЪРКТАЛАНТ с e-mail до contact@worktalant.com.

 

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ-КАНДИДАТИ

1. Кандидатите и Посетителите-кандидати разбират, че информацията, данните, текстовете, фотографиите, изображенията, видеата или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които попълват или предоставят, са отговорност единствено на лицето, което генерира това Съдържание.

2. Кандидатите и Посетителите-кандидати, ползващи УСЛУГИТЕ, са изцяло отговорни за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез Портала Съдържание. УЪРКТАЛАНТ не гарантира точността, цялостта, верността или характера на Съдържанието, изпращано и разпространявано от Кандидатите и Посетителите-кандидати чрез УСЛУГИТЕ.

3. При ползването на УСЛУГИТЕ Кандидатите и Посетителите-кандидати се задължават да изпълняват и задълженията, предвидени в Раздел III „ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ от Общите правила за използване на портала УЪРКТАЛАНТ.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка с Портала, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политиката за защита на личните данни на физически лица – Кандидати и Посетители, и в Политиката за защита на личните данни (за Компании), които предоставят и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

2. УЪРКТАЛАНТ се задължава да не разкрива никакви лични данни на Кандидатите и Посетителите-кандидати и да не предоставя такава информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

а) е получил съгласие на Кандидата при регистрацията (съответно – от Посетителя-кандидат при кандидатстването по обява с външен линк) или в по-късен момент, ако съгласието е приложимо основание за дадено разкриване;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) други посочени в закона или в Политиката за защита на личните данни на физически лица– Кандидати и Посетители  случаи.

3. Приемайки настоящите Условия, Кандидатите, които са регистрирали профил, и Посетителите-кандидати изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от УЪРКТАЛАНТ по електронен път- в случай на поискана доставка на услуга и при необходимост от помощ от служител на УЪРКТАЛАНТ.

4. УЪРКТАЛАНТ прилага Политика за бисквитките, която се отнася до "бисквитките" (cookies), използвани в Портала. Тя допълва Политиките ни за защитата на личните данни за физически лица - Кандидати и Посетители, съответно – за Компании и Общите условия за използване на портала „УЪРКТАЛАНТ” от Кандидати, съответно – от Компании и има за цел да информира Потребителите защо използваме "бисквитките", какво правят те и какви избори има Потребителите във връзка с употребата им.

5. УЪРКТАЛАНТ си запазва правото да използва IP адресите на Кандидатите и на Посетителите-кандидати за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

VIII. ДРУГИ

1. Кандидатът/Посетителят-кандидат носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите УСЛОВИЯ и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на Портала и неговото съдържание и е длъжен да обезщети УЪРКТАЛАНТ за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

2. В случай, че някоя от клаузите по настоящите УСЛОВИЯ се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на УСЛОВИЯТА. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. За всички неуредени от настоящите УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите УСЛОВИЯ, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Адрес на Администратора на Портала и поддържащия екип: „УЪРКТАЛАНТ” ООД, град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ № 19, етаж 4.

Последна актуализация - 24 Януари 2024г.